Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MV-GŘ HZS ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

images

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 22/2017: Ekologická likvidace autovraků

Recycle Symbol

Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Výzva je zaměřena na zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se „oběhovému hospodářství“.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

images

Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Oprávněným územím, v kterém je možné realizovat projekty jsou oblasti slovensko-českého pohraničí na úrovni NUTS III. V České republice jde o území: Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji

shutterstock_154523360.jpg

Dotace je poskytována na realizaci projektu Příjemce, který je blíže specifikován v žádosti o dotaci. Tento projekt musí souviset s tvorbou a správou Digitální technické mapy  obce, která má ke dni podání žádosti uzavřenou Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Plzeňským krajem a vydanou obecně závaznou vyhlášku obce „O vedení technické mapy obce“.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji

school-2276269__340

Účelem vyhlášeného dotačního programu Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 je zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj.

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Program je určen k podpoře různých forem krátkodobé, periodicky se opakující, či celoroční činnosti stálých profesionálních uměleckých souborů. Cílem dotačního programu je zajistit všestranný rozvoj kulturního života prostřednictvím umělecké činnosti, akcí a projektů stálých profesionálních uměleckých souborů a organizací sídlících především v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

images

Cílem je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel formou výchovně – vzdělávacích akcí a udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020. Podpora zdravotně-preventivních programů a Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků, jejichž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

5. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

shutterstock_98142734.jpg

Dotace na podporu dopravní infrastruktury, podporovány budou projekty zaměřené např. na nákup nízkoemisních vozů, výstavbu přestupních terminálů, výstavbu cyklostezek, apod. Místo realizace je území MAS Regionu Poodří.