Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MZ ČR Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_96303500.jpg

Program je určen na podporu žádostí státních i nestátních organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v České republice.

Výzva: Program Čistá energie Praha

shutterstock_140629501.jpg

Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie, slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.

Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kaji

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na podporu ochrany přírody a krajiny na území Libereckého kraje. Dotace je poskytována v rámci programu resortu životního prostředí a zemědělství a je možné čerpat prostředky např. na ošetřování krajinářsky významné zeleně, údržbu drobných památek nebo na ochranu živočichů a rostlin a péči o biotopy.

Dotace Jihomoravského kraje – „Do světa!“

shutterstock_154220933.jpg

Podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků a podpora spolupráce s partnerskými regiony JMK.

Dotace Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu aktivit souvisejících s partnerskými městy města Plzně a projektů Evropské unie mohou získat partnerská města Plzně. 

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

podpora

Dotace na podporu turistických oblastí v Moravskoslezském kraji mohou získat organizace poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod., které vytvářejí ucelený okruh, resp. síť agroturistických služeb. Cílem je tedy podporovat turismus přívětivý k životnímu prostředí.

Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů

shutterstock_152357099.jpg

Dotace na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy k podání návrhů společných česko-argentinských  výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017. Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímací strany a zpět.

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby v Plzeňském kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu zajištění pečovatelské služby na území Plzeňského kraje mohou získat obce, které mají uzavřenou smlouvu, na základě které je poskytována pečovatelská smlouva, s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Maximální výše dotace není stanovena.

Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina

shutterstock_153934175.jpg

Dotace na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina, kde je účelem poskytovaných finančních prostředků zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí).