Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Státní fond kinematografie – Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí.

Program „Podpora nákupu půdy“

enviromenalni vzdelavani

Dotace na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců mohou získat malé a střední podniky, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis. Podpora je poskytována na podnikatelský záměr, jímž se rozumí nákup pozemků, v rámci vyhlášeného investičního programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti v Jihočeském kraji

shutterstock_154867409.jpg

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů zvyšování kvality technické infrastruktury obcí se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje. Podporu mohou získat obce a sdružení obcí a měst na území Jihočeského kraje. 

Leadership Aid – Ber to osobně

sp-5

Projekt Leadership Aid je nový projekt Nadace VIA, který nabízí dovednosti, sebezkušenost, asistenci, praxi, sdílení a prostor pro růst. Leadership Aid je určen lidem, pro které je normální dávat energii do toho, co jim dává smysl a baví je. Nechtějí za sebe nechat rozhodovat druhé. Za to, co dělají, přijímají odpovědnost a nebojí se chybovat.

Program Zemědělec

shutterstock_131331899.jpg

Dotace na rozvoj zemědělských subjektů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. Podpora je poskytována na podnikatelské záměry v rámci vyhlášených investičních programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Program „Úvěr 150″ – Úvěr 150.000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů

shutterstock_50934190.jpg

Zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytů nebo rodinných domů mohou získat mladí manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší 36 let nebo samoživitel či samoživitelka do 36 let, kteří mají v péči nezletilé děti.

Grantový program Podpora aktivit rodinné politiky na území hlavního města Prahy

dlane

Dotace na podporu služeb pro rodiny na území hlavního města Prahy mohou získat poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba. 

Granty hl. města Prahy vlastníkům památkově významných objektů

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů.

Grantové řízení hlavního města Prahy v oblasti Akce celopražského významu

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na podporu jednorázových, případně opakujících se, preventivních, vzdělávacích, informativních nebo benefičních akcí ve zdravotní a sociální oblasti mohou získat neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a opravy sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.