Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Moravská Brána – Programový rámec PRV

animal-1788230__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Opatření k zadržování vody v krajině – Královéhradecký kraj

autumn-2242958__340

Dotace na zpracování projektových dokumentací k realizaci výstavby, rekonstrukcí či oprav malých vodních nádrží (též přírodě blízkého charakteru) včetně hrází, přelivů, nápustných a výpustných zařízení za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině.

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví – Královéhradecký kraj

plant-2717148_960_720

Dotace na těžbu a přiblížení stromů napadených kalamitním hmyzím škůdcem z lesního porostu  a na zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení kalamitním hmyzím škůdcem.

MAS Železnohorský region – Programový rámec PRV

fort-bend-tug-391215__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Blaník – Programový rámec PRV

greylag-goose-63088__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 04. 2019 do 13. 05. 2019.

Příjemci podpory:

  • 1 Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, nebo jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.
  • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Ať nám roste PRODUKCE.
  • 2 Na venkově se PODNIKÁ.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí 3 404 080 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 9 686 549 Kč.

Specifika a omezení:

  • 1 Dotaci nelze poskytnout na intervenční sklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

25. výzvu IPRÚ České Budějovice – Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ

startup-849805__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

21. výzva-ITI-Praha-SC 1.2-Vozidla – Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě II

tram-1481395__340

Dotace na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo.

MAS Zálabí-IROP-Komunitní centra

people-3152585__340

Dotace na rozvoj komunitních center včetně staveb a stavebních pracích spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

25. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.1-Sociální bydlení IV – IROP

house-1407562_960_720

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

24. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.1-Sociální služby II – IROP

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.