Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MAS Zálabí – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Serviso – Podpora komunitního života na území MAS

audience-1850665__340

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území MAS SERVISO.

MAS Serviso – IROP – Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Serviso – IROP – Podpora sociálního podnikání

cheese-21824__340

Dotace na podporu vzniku sociálního podniku (tj. vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin, vznikem nového sociálního podniku se rozumí založení nového podnikatelského subjektu nebo rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem).

MAS Serviso – IROP- Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty

family-774301__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Naděje – Podpora komunitního života na venkově

start-1590051__340

Dotace na podporu akcí zaměřených na rozvoj spolkové činnosti jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe s dopadem na aktivizaci místního potenciálu a fungování jednotlivých spolků.

Dotační program Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji – III. výzva

smog-3125312__340

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

MAS Region Pošembeří – OPZ – Podpora sociálního začleňování II.

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

MAS Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – aktivity Rozvoj Sociálních služeb a Rozvoj Komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury pro vzdělávání včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.