Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol

school-class-401519__340

Účelem výzvy je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

school-2934976__340

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

12. výzva OP Doprava – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy – České Budějovice

highway-1209547__340

Dotace na podporu rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.).

20. výzva – Vybudování obchvatových komunikací – IROP – České Budějovice

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy.

Program pro poskytování dotací za účelem snížení četnosti prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

wild-boars-3363665__340

Dotační program byl zřízen za účelem snížení četnosti prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje, kde vlivem přemnožení černé zvěře (prasat) vznikají neúměrné škody na pozemcích a dochází k ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

MAS Hustopečsko – IROP – 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP – Sociální služby

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Dotační program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

camp-888818__340

Dotace na  zachováním a obnovou kulturních památek nadregionálního významu a  národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ – sociální podnikání

action-2277292__340

Dotace na podporu vzniku  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je umožnit začlenění osob z vybraných cílových skupin do pracovního procesu včetně následného zvýšení jejich pracovního uplatnění na volném trhu práce.

19. výzva – ITI Olomouc – SC 3.1 – Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

lock-2405671__340

Dotace na rozvoj kulturního dědictví, obnovu a restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení.

14. výzva – ITI Ostrava – SC 1.2 – Přestupní terminály II.

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.