Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Znojemské vinařství, z.s. – IROP – Rozvíjet dopravu

bicycle-trail-961055__340

Dotace na zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací a na výstavbu cyklostezek.

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020

wheelchair-749985__340

Účelem finanční podpory jsou reálné a nedostatečně uspokojené potřeby osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem sociální služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Výzva MAS Lužnice – Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování III.- OPZ

help-3049553__340

Dotace na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitních center, které přispívají k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení ve venkovských oblastech.

Výzva MAS Lužnice – Prorodinné opatření III. – OPZ

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Kvalitní naplnění volného času dětí a mládeže současně výrazně přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování.

Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst I. – MAS Rokytná – OPZ

cheese-21824__340

Dotace na podporu vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a na realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnání na lokální úrovni.

4. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)

lifebelt-160144__340

Dotace na vytvoření nových a zkvalitněn stávajících služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy.

3. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora zaměstnanosti I. (OPZ)

action-2277292__340

Dotace na rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, individuální poradenství a na vytváření nových pracovních míst.

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. – MAS Rokytná, o.p.s. – OPZ

house-1407562_960_720

Dotace na rozšíření využití kvalitních sociálních služeb a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, komunitní sociální práce a komunitních center.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center

adult-3368246_960_720

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.