Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce mohou čerpat pouze kraje.

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_132314486.jpg

Dotace na podporu staveb vodního hospodářství v Jihomoravském kraji můžou zájemci dostat v průběhu roku 2018. Dotační program má tři podprogramy: První podprogram je zaměřen na podporu v oblasti vodárenství, druhý na podporu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a třetí podprogram na podporu staveb protipovodňové ochrany.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 17/2017 – Domovní čistírny odpadních vod

image011

Dotace na pořízení domácích čistíren odpadních vod. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Program podpory financování akcí s podporou EU v Moravskoslezském kraji

shutterstock_109528268.jpg

Podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací z fondů Evropské unie.

SFŽP Výzva č. 2/2016 PU na zvýhodněné zápůjčky SFŽP

shutterstock_41835529.jpg

Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP. Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 1, specifický cíl 1.1 a 1.2, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo.

SFŽP Výzva č. 3/2016 PU na zvýhodněné zápůjčky SFŽP

eko-energie-06-150x150

Cílem této Výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů podpořených v rámci OPŽP , prioritní osy 5, specifický cíl 5.1, jejichž záměrem je dosažení úspor energie v budovách veřejného sektoru.