Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy Města, obce, kraje

Středočeský Infrastrukturní fond

shutterstock_133102388.jpg

Dotace na výstavbu a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury a na podporu rozvoje a obnovy základních škol.

Program pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje pro řešení problémů v zásobování pitnou vodou v území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu zhoršení její kvality, sucha či nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji.

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce mohou čerpat pouze kraje.

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

OP Zaměstnanost Záruky pro mladé

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na projekty a opatření v oblasti trhu práce, které řeší specifické regionální problémy na trhu práce a jsou zaměřeny zejména na zprostředkování zaměstnání, poradenskou činnost, rekvalifikaci a podporu samostatné výdělečné činnosti, mohou získat jak fyzické, tak i právnické osoby. 

OP Zaměstnanost Výzva č. 10, Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ

shutterstock_154427294.jpg

Dotace na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných, prostřednictvím místních iniciativ, mohou získat Úřady práce ČR.

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_132314486.jpg

Dotace na podporu staveb vodního hospodářství v Jihomoravském kraji můžou zájemci dostat v průběhu roku 2018. Dotační program má tři podprogramy: První podprogram je zaměřen na podporu v oblasti vodárenství, druhý na podporu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a třetí podprogram na podporu staveb protipovodňové ochrany.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

shutterstock_111368387.jpg

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace.