Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy OPŽP 2014-2020

OPŽP – 72.výzva, PO 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

OP ŽP – 94. výzva, PO 4, SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí znehodnocených ekosystémů v sídlech lze čerpat do celkové výše 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 93. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_156571409.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení přirozené funkce krajiny. Celková alokace je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 86. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_86017201.jpg

Dotaci mohou získat příspěvkové organizace na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 82. výzva, PO 1, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_155841245.jpg

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

OP ŽP – 83. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_152228663.jpg

Dotace na analýzu a návrhy protipovodňových opatření, včetně budování a modernizaci hlásných, předpovědních a výstražných systémů. Celková alokace výzvy činí 21,25 mil. Kč.

OP ŽP – 91. výzva, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 150 000 000 Kč.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

OP ŽP Výzva č. 78 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155822744.jpg

Výzva je zaměřena na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu, jako jsou národní parky, chráněná krajinná území atd. Podpořen bude sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče těchto lokalit a cílových organismů.

OP ŽP Výzva č. 92 – Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

shutterstock_156474863.jpg

Cílem této výzvy v rámci operačního programu životního prostředí je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Realizace projektů je na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy. Celková alokace činí 80 mil. Kč.