Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy OPŽP 2014-2020

OP ŽP – 69. výzva, PO 3, SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

LII-120x100

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

OPŽP – 72.výzva, PO 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

OP ŽP – 73. výzva, PO 1, SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

shutterstock_157815041.jpg

Cílem je zvýšit počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšit zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

OP ŽP – 86. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_86017201.jpg

Dotaci mohou získat příspěvkové organizace na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 82. výzva, PO 1, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_155841245.jpg

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

OP ŽP – 83. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_152228663.jpg

Dotace na analýzu a návrhy protipovodňových opatření, včetně budování a modernizaci hlásných, předpovědních a výstražných systémů. Celková alokace výzvy činí 21,25 mil. Kč.

OP ŽP Výzva č. 89 – Specifický cíl: 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech mohou získat obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. Celková alokace na tuto výzvu je 500 000 000 Kč.

OP ŽP – 71. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_133102388.jpg

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

OP ŽP Výzva č. 78 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155822744.jpg

Výzva je zaměřena na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu, jako jsou národní parky, chráněná krajinná území atd. Podpořen bude sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče těchto lokalit a cílových organismů.