Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy OPŽP 2014-2020

OP ŽP – 86. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_86017201.jpg

Dotaci mohou získat příspěvkové organizace na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 82. výzva, PO 1, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_155841245.jpg

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

OP ŽP – 83. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_152228663.jpg

Dotace na analýzu a návrhy protipovodňových opatření, včetně budování a modernizaci hlásných, předpovědních a výstražných systémů. Celková alokace výzvy činí 21,25 mil. Kč.

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

OP ŽP Výzva č. 78 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155822744.jpg

Výzva je zaměřena na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu, jako jsou národní parky, chráněná krajinná území atd. Podpořen bude sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče těchto lokalit a cílových organismů.

OP ŽP Výzva č. 31 Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotace je určena pro kraje, a to na zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 se jedná o souhrny doporučených opatření. Celková alokace činí 250 mil. Kč.

OP ŽP – 80. výzva, PO 1, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

shutterstock_114116221.jpg

Podpora je zaměřena na dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

OP ŽP Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí. Dále na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

OP ŽP – 85. výzva, PO 3, SC 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

LII-120x100

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

OP ŽP – 84. výzva, PO 3, SC 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Recycle Symbol

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI) - ITI Olomoucké aglomerace.