Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy Zaměstnanost 2014-2020

Harmonogram výzev Zaměstnanost pro rok 2015

shutterstock_155779511.jpg

Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Zaměstnanost jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců, vybudování a provoz zařízení péče o děti, aktivity směřující k sociálnímu začleňování a mnoho dalšího.

OP Zaměstnanost Výzva č. 8, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

shutterstock_139584668.jpg

Dotace je určena pro oprávněné žadatele na projekty ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Celková alokace činí 80 800 000 Kč.

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce mohou čerpat pouze kraje.

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

OP Zaměstnanost Záruky pro mladé

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na projekty a opatření v oblasti trhu práce, které řeší specifické regionální problémy na trhu práce a jsou zaměřeny zejména na zprostředkování zaměstnání, poradenskou činnost, rekvalifikaci a podporu samostatné výdělečné činnosti, mohou získat jak fyzické, tak i právnické osoby. 

OP Zaměstnanost Výzva č. 10, Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ

shutterstock_154427294.jpg

Dotace na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných, prostřednictvím místních iniciativ, mohou získat Úřady práce ČR.

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

shutterstock_105045134.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně  opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráci mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

OP Zaměstnanost Výzva pro projekci podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020

shutterstock_89090812.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě.

OP Zaměstnanost Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

shutterstock_154505852.jpg

Dotace na transformaci a deinstitucionalizaci zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, zřizování regionálních center zdraví či na screeningové programy.