Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Ministerstvo kultury Podpora kulturních aktivit v památkové péči

shutterstock_115264639.jpg

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2019 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností

shutterstock_55698064.jpg

Ministerstvo kultury, odbor církví, vyhlašuje pro rok 2019 konkurz pro církve a náboženské společnosti na projekty významných kulturních aktivit náboženského charakteru, obsahově spjatých s jejich činností a historií.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v Hradci Králové

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách

shutterstock_153270923.jpg

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků – cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání. Jeho cílem je přispět právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg

Dotace se poskytují na integraci dětí a žáků-cizinců do české společnosti prostřednictvím projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a podporu spolupráce rodiny a školy.

VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

shutterstock_127820870.jpg

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy. Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.

Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na zajištění ochrany digitalizací a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví mohou získat provozovatelé knihoven, spolky a občanská sdružení. 

Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

shutterstock_83630446.jpg

Dotace na ochranu a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče mohou získat provozovatelé knihoven, občanská sdružení a spolky.