Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí v Kraji Vysočina

shutterstock_99252086.jpg

Program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 je zacílen především na zkvalitňování rodinných vztahů, vytvoření vhodnějších podmínek pro fungování rodiny, podporu zdravého životního stylu v rodinách a také na podporu proseniorských aktivit jako rozvíjení služeb, mezigenerační solidarity (spolupráce) nebo zapojení seniorů do aktivního života.

Program záchrany architektonického dědictví

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Ministerstvo kultury Podpora kulturních aktivit v památkové péči

shutterstock_115264639.jpg

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2018 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury se rozhodlo podpořit integraci i aktivity příslušníků národnostních menšin v ”Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České Republice“. Pokud se vaše organizace věnuje následující jakékoli vyjmenované činnosti, neváhejte zažádat o dotaci!

Podpora integrace příslušníků romské menšiny

r

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na projekty v Programu integrace příslušníků romské menšiny. O dotaci mohou žádat právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením. Oprávněným žadatelem jsou spolky s celostátní působností.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 až 2020

shutterstock_8344501.jpg

Dotace na podporu pravidelné celoroční činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží, podporu nabídky aktivit nestátních neziskových organizací určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže znevýhodněných. 

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

shutterstock_153270923.jpg

V rámci programu „Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018“ je možno požádat o finanční příspěvek na vzdělávání pedagogických pracovníků, managementu, ale i žáků v různých oblastech výukové činnosti.