Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2017

les

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou neziskové organizace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg

Dotace se poskytují na realizaci nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2017 mohou získat právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let a právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Olomoucký kraj vyhlašuje program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Cílem je podpora a rozšíření hodnotných typů kulturních aktivit na území Olomouckého kraje nebo jinak propojených s krajem, které obohatí nabídku kulturního vyžití obyvatel.

Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

images5UWVKIBE

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zachování kulturního dědictví kraje formou podpory úhrady nákladů spojených se záchranou, obnovou, zachováním a využitím kulturních památek. Žadatelem o dotaci může být vlastník, popřípadě nájemce takové památky. Minimální výše dotace poskytované v rámci programu je 200 000 Kč, maximální výše činí 500 000 Kč. V případě restaurátorských prací může minimální výše dotace činit 50 000 Kč. Maximální míra dotace činí 50%.

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

nepomucky

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci na obnovu drobných památek místního významu (např. kapliček, božích muk, památníků, pomníků, křížů, smírčích křížů, sochařských děl umístěných v interiéru atd.). Výzva se týká také objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale mají místní význam, což znamená, že ve vztahu k dané lokalitě vykazují kulturně historické hodnoty. Žadatelem o dotaci může být vlastník, popřípadě nájemce takové památky. Maximální výše dotace pro jeden projekt může dosáhnout až 50 % celkových nákladů na rekonstrukci, maximálně však 50 000 Kč.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Recycle Symbol

Dotace na projekty zaměřené na environmentální vzdělávání, poradenské činnosti a další činnosti v oblasti environmentální oblasti mohou získat obce, dobrovolné svazky obcí, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace. Realizace projektů probíhá na území Moravskoslezského kraje. 

Program na podporu projektů ve zdravotnictví

shutterstock_156266657.jpg

Dotace na zdravotní, ošetřovatelské a hospicové péče (podporu činností jejichž účelem je udržení, podporu a navrácení zdraví, zachování nebo navrácení soběstačnosti, zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, dále podporu projektů zaměřených na vybavení půjčoven a opraven kompenzačních pomůcek) mohou získat nestátní neziskové organizace. Realizace projektu musí probíhat na území Moravskoslezského kraje.