Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Program podpory kultury v městě Pardubice

obr (2)

Podpora realizace projektů v oblasti kultury, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.

Nadace Život umělce

obr (2)

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje pro řešení problémů v zásobování pitnou vodou v území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu zhoršení její kvality, sucha či nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2014-2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu hospodaření v lesích mohou získat vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Minimální výše dotace je 1000 Kč.

SFDI – Příspěvek na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

shutterstock_112832212.jpg

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických kontaktů, které jsou uskutečňovány formou účasti v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí v období letních prázdnin, včetně tzv. příměstských táborů.

SFDI – Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

shutterstock_133855310.jpg

Dotace na akce v dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Dotační program – krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 – 2020

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

MZe – 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

shutterstock_86017201.jpg

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu, která by měla částečně kompenzovat újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

OP Zaměstnanost Výzva č. 8, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

shutterstock_139584668.jpg

Dotace je určena pro oprávněné žadatele na projekty ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Celková alokace činí 80 800 000 Kč.