Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v Hradci Králové

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Pražský voucher na inovační projekty

shutterstock_96273743.jpg

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Program Včasná pomoc dětem od Nadace rozvoje občanské společnosti

shutterstock_96303500.jpg

Dotace pro nestátní neziskové organizace, které realizují projekty zaměřené na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku, žijícím v České republice. Prioritní oblasti jsou Krizová pomoc, krizová centra a Služby rané péče.

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Olomoucký kraj vyhlašuje program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Cílem je podpora a rozšíření hodnotných typů kulturních aktivit na území Olomouckého kraje nebo jinak propojených s krajem, které obohatí nabídku kulturního vyžití obyvatel.

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji 2014 – 2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

MŠMT Státní podpora sportu – Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje

shutterstock_154146434.jpg

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo aktualizované znění Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020.

Kraj Vysočina – Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.