Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

OP Zaměstnanost – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

shutterstock_153244892.jpg

Dotaci na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců včetně poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů  řízení  a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, kariérového poradenství, age managementu a spolupráce podniků a vzdělávacích institucí mohou získat fyzické a právnické osoby registrované v ČR. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 3 500 000 000 Kč.

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce mohou čerpat pouze kraje.

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

OP ŽP – 88. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 297 mil. Kč.

OP ŽP – 87. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

shutterstock_69516427.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 189 mil. Kč.

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje.

Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby

shutterstock_55698064.jpg

Dotační výběrové řízení na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní a klasické hudby. Toto řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice.

OPPI Rozvoj

shutterstock_143850391.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizaci projektů zvyšujících efektivitu procesů. Jde o podmínečnou výzvu vázanou na uvolňované finanční zdroje z odstupujících projektů pro firmy, které si chtějí zajistit v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení.

Olomoucký kraj – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

shutterstock_153228800.jpg

Cílem dotačního programu je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže sdružených v oddílech nebo klubech sídlících v Olomouckém kraji zaměřená na zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže, to vše ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.