Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora vodohospodářské infrastruktury – Zlínský kraj

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje pro řešení problémů v zásobování pitnou vodou v území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu zhoršení její kvality, sucha či nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění.

Statutární město Plzeň – Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu Festival Finále Plzeň

shutterstock_109622666.jpg

Cílem vyhlášení dotačního programu je prezentace české a slovenské filmové tvorby. Hlavní program projektu „Festival Finále Plzeň“ a jeho doprovodných akcí by měl být určen pro širokou i odbornou veřejnost, obyvatele města Plzně a jeho návštěvníky.

Městská část Praha 8 Granty v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Městská část Praha 8 vyhlásila výzvu podporující kulturu a volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže. Konkrétně je podporována zájmová pravidelná činnost dětí a mládeže, podpora jednorázových a nepravidelných akcí, prázdninová činnost. 

MEDIA – Podpora televizních programů

crop-640860-kino_520x250

Z dílčího programu „Media“ patřícího pod program „KREATIVNÍ EVROPA (2014 – 2020)“ pochází výzva k předkládání žádostí o grant na vývoj evropských audiovizuálních děl, zejména filmů a televizních děl, jako jsou hrané filmy, dokumentární filmy a filmy pro děti a animované filmy, jakož i interaktivních děl, jako jsou videohry a multimédia, se zvýšeným potenciálem pro přeshraniční pohyb. Dále také na činnosti zaměřené na podporu evropských audiovizuálních produkčních společností, zejména nezávislých produkčních společností, za účelem usnadňování evropských a mezinárodních koprodukcí audiovizuálních děl, včetně televizních děl. Oprávněnými žadateli jsou nezávislé evropské audiovizuální produkční společnosti.

Nadace Partnerství – Podpora výsadby stromů

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na podporu výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

MZe – Jednotná žádost

shutterstock_75912616.jpg

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě České Budějovice vychází z potřeby zachování či rozvoje časové a místní dostupnosti sociálních a doprovodných služeb pro občany města.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2014-2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu hospodaření v lesích mohou získat vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Minimální výše dotace je 1000 Kč.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

shutterstock_112832212.jpg

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických kontaktů, které jsou uskutečňovány formou účasti v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí v období letních prázdnin, včetně tzv. příměstských táborů.