Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora muzeí a galerií v Jihočeském kraji

images

Dotace na podpory muzeí a galerií na území Jihočeského kraje s výjimkou muzeí a galerií zřizovaných státem a Jihočeským krajem.

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně o sociálních službách v Jihočeském kraji

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb postižených a seniorů, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování, který zajišťuje, že osoby dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají v zapojení do běžného způsobu života a eliminují sociální vyloučení.

Podpora pořízení územních plánů v Pardubickém kraji

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na zpracování příslušných územních plánů dle platného stavebního zákona pro obce Pardubického kraje, která mají do 3 000 obyvatel.

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

shutterstock_60280690.jpg

Program je zaměřen na podporu programů specifické primární protidrogové prevence, zajištění jejich optimální dostupnosti z hlediska efektivní spolupráce realizátorů těchto programů s jednotlivými školami a školskými zařízeními. Dále je program určen na podporu projektů v oblasti sekundární a terciární prevence drogových závislostí.

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji

shutterstock_156239720.jpg

Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy začínajících včelařů s pořízením včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření. 

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v Jihočeském kraji

shutterstock_133102388.jpg

Cílem programu je řešení problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel, protože způsob čištění těchto vod významnou měrou ovlivňuje kvalitu podzemních i povrchových vod, a tím i kvalitu krajiny a přírodního prostředí.

Příspěvky na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

shutterstock_154880828.jpg

Dotace Karlovarského kraje na stabilizaci a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu. Příspěvky mají napomoci zlepšit opylovací služby rostlin.

Podpora památkové péče v Pardubickém kraji

nepomucky

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci tří podprogramů na stavební obnovu kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí a zachování a obnovu drobných objektů památkového charakteru. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou vlastníci kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.

Nadace pro současné umění Praha

nepomucky

Dotace na podporu vzniku a veřejné prezentace děl současného umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané společenské působení předložených projektů mohou získat instituce, kurátoři a umělci.

Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Podpora aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu na území Karlovarského kraje.