Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

images

Dotace na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR), pro zachování kulturního dědictví pro další generace.

Podpora včelařů v Jihočeském kraji

shutterstock_154880828.jpg

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství na území Jihočeského kraje za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské.

Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji

stažený soubor

Podpora je vyhlášena Pardubickým krajem. Člení se do tří podprogramů: A1: Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, A2: Zlepšení péče o sbírkový fond a B: Činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví.

MŠMT Státní podpora sportu – Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Havarijní program Ministerstva kultury

images

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem kultury ČR, bude poskytována dotace na záchranu, stavební obnovu, zajištění a restaurování nemovitých kulturních památek, které jsou v havarijním technickém stavu.

Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu festivalů a přehlídek, malířských a sochařských sympozií a plenérů, folklorních, divadelních, tanečních, hudebních, filmových a výtvarných projektů, akcí tradiční lidové kultury.

Podpora vývoje samostatných projektů a souborného financování v dílčím programu MEDIA – projektové soubory

shutterstock_155697059.jpg

Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru 3 – 5 audiovizuálních děl je určena středně velkým evropským nezávislým produkčním společnostem, které již mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně. K souboru projektů je možné (nepovinně) přidat i jeden krátký film (podpora začínajícího talentu).

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny na projekty s cílem zkvalitnění a rozvoje materiálně technického zázemí nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími.