Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

shutterstock_145958450.jpg

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to institucionální podporou formou dotace určené na mobilitu výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu na základě žádosti uchazeče, kterou je předložený kompletní návrh projektu.

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 Olomouckého kraje

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na podporu pěstební činnosti v lesích na území Olomouckého kraje. Důvodem podpory je zlepšování stavu lesních ekosystémů na území Olomouckého kraje, zvyšování jejich odolnosti proti nepříznivým klimatickým vlivům (srážkový deficit, biotičtí škodliví činitelé) a zlepšování polyfunkčního potenciálu lesa.

MZe – 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

shutterstock_53149606

Dotace Ministerstva zemědělství na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, která slouží k zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg

Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se vzděláváním finanční obtíže.

Výzva Opomíjené památky – Nadace Občanského fóra

stažený soubor

Dotace je poskytována na záchranu opomíjených památek v České republice.

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021

uzemni spoluprace EU

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Program restaurování movitých kulturních památek

integrovany regionalni operacni program

Ministerstvo kultury vyzvalo vlastníky kulturních památek k podávání žádostí o zařazení do programu, ve kterém je možné získat finanční příspěvky na restaurování movitých kulturních památek, zejména pokud se jedná o obnovu významných uměleckých děl, které se nachází v budovách jež jsou veřejně přístupné pro veřejnost k výchovně – vzdělávacím, kulturním nebo náboženským účelům.

Dílčí program MEDIA Selektivní podpora distribuce

shutterstock_79019158.jpg

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění

shutterstock_98142734.jpg

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny dojíždějícím žákům jako pomoc při odstranění ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podporují tak zvýšení vzdělanosti.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

shutterstock_153270923.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na financování platů a mezd asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.