Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Nadace Partnerství – Podpora výsadby stromů

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na podporu výsadby stromů, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v krajině. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021

shutterstock_156894776.jpg

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg

Město České Budějovice vydalo první výzvu pro předkládání žádostí o dotace na podporu projektů ze sociální oblasti. Cílem je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podpořit jejich rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb, aby tak bylo občanům města, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, umožněno zůstat rovnocennými členy společnosti.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2014-2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu hospodaření v lesích mohou získat vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Minimální výše dotace je 1000 Kč.

OTEVŘENÝ SVĚT – 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

shutterstock_112832212.jpg

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických kontaktů, které jsou uskutečňovány formou účasti v letních jazykových táborech na území České republiky a v zahraničí v období letních prázdnin, včetně tzv. příměstských táborů.

Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 Olomouckého kraje

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na podporu pěstební činnosti v lesích na území Olomouckého kraje. Důvodem podpory je zlepšování stavu lesních ekosystémů na území Olomouckého kraje, zvyšování jejich odolnosti proti nepříznivým klimatickým vlivům (srážkový deficit, biotičtí škodliví činitelé) a zlepšování polyfunkčního potenciálu lesa.

MZe – 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

shutterstock_53149606

Dotace Ministerstva zemědělství na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, která slouží k zvýšení dlouhodobé konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele, vinných hroznů a školkařských výpěstků.

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg

Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se vzděláváním finanční obtíže.

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021

uzemni spoluprace EU

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Dotační program na podporu kultury – kulturní akce v Hradci Králové

socialni integrace, boj s chudobou

Dotaci na pořádání dlouhodobých a soustavných kulturních nebo společenských aktivit mohou získat právnické i fyzické osoby. Schválení příspěvku a rozhodnutí o jeho výši je zcela v kompetenci samosprávných orgánů města.