Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Rozvoj podnikatelů v Kraji Vysočina

shutterstock_143850391.jpg

Dotace na rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a výrobního zařízení, a to z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro jejich činnost, které jim umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachovávat a posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků.

Dotační program – krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 – 2020

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

shutterstock_155872433.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

MZe – 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

shutterstock_86017201.jpg

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu, která by měla částečně kompenzovat újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Nadace ČEZ – Stromy

shutterstock_156897440.jpg

 Grantové řízení se zaměřuje na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.

OP PIK Marketing – Výzva IV.

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

OP Zaměstnanost Výzva č. 8, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

shutterstock_139584668.jpg

Dotace je určena pro oprávněné žadatele na projekty ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Celková alokace činí 80 800 000 Kč.

OP Zaměstnanost – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

shutterstock_153244892.jpg

Dotaci na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců včetně poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů  řízení  a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, kariérového poradenství, age managementu a spolupráce podniků a vzdělávacích institucí mohou získat fyzické a právnické osoby registrované v ČR. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 3 500 000 000 Kč.

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce mohou čerpat pouze kraje.

Školicí střediska – Výzva III.

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.