Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153866099.jpg

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji, které se zaměřují na prevenci rizikového chování.

Fond kultury Zlínského kraje – stavební obnova a restaurování kulturních památek a památek místního významu

images

Zlínský kraj vydal novou výzvu pro rok 2017 k podávání žádostí o dotace na podporu zachování a obnovy kulturních památek a památek místního významu. Prostřednictvím této podpory na zvýšené náklady na záchranu, obnovu, zachování a využití kulturních památek si Zlínský kraj klade za cíl zachovat kulturní dědictví kraje.

Grantový systém Zdravého města Litoměřice

litomerice-109138__340

Dotace na podporu naplňování komunitního Plánu zdraví a kvality života města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města.

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

stažený soubor

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu podporující jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Příspěvek je určen na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a na nákup věcného vybavení jednotek. Cílem poskytnutí příspěvku je zlepšení materiálně technického vybavení a akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje zařazených do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce v Olomouckém kraji

shutterstock_155822744.jpg

Dotace na zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podpora je zaměřena na aktivity z oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost a zvýšit jejich atraktivitu.

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

invalidnivozik

Dotaci na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou mohou získat obce případně města v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2019.

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

shutterstock_154757501.jpg

Projekty obcí na integraci cizinců mohou být realizovány v obcích, městech nebo městských částech, kde dochází ke krizovému vývoji – aktuálnímu nebo potenciálnímu – ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců.

Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny v Plzeňském kraji

Recycle Symbol

Účelem dotačního titulu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na konkrétní praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů, na údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a na výsadbu a údržbu dřevin ve volné krajině (u projektů výsadby a údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení dřevin). Dále budou podporovány iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a na údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrana přírody. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Kulturní aktivity v Libereckém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotaci na spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost a další kulturní tvorbu mohou získat právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území Libereckého kraje.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Projekty obcí

ven

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.