Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Nadace Člověk člověku

shutterstock_60280690.jpg

Dotaci může získat právnická osoba, a to spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní evidovaná právnická osoba, nadace nebo nadační fond, anebo fyzická osoba, na projekt týkající se obecně prospěšné činnosti. Žádat mohou pouze organizace, s nimiž nadace v roce 2017 nebo 2018 uzavřela smlouvu o příspěvku.

Liberecký kraj – Regionální inovační program – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_149680037.jpg

Podpora rozvoje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji v návaznosti na rozvíjení konceptu inteligentní specializace, která se zaměřuje jak na průřezové (horizontální) priority rozvoje inovačního prostředí, tak na průniky nejpokročilejších technologií s aplikačními odvětvími a identifikaci prioritních výzkumných témat, do kterých jsou následně směřovány finanční prostředky z evropských a národních programů podpory.

OP Zaměstnanost – Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

shutterstock_154655591.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

MMR ČR – Dotace pro nestátní neziskové organizace

karl.kraj

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO.

Program překlenovací pomoci 3P

shutterstock_88756531.jpg

V rámci Programu překlenovací pomoci „3P“ poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím v České republice překlenovací pomoc formou návratných nadačních příspěvků k předfinancování projektů, které byly závazně podpořeny z veřejných zdrojů.

EUROSTARS 2 – podpora výzkumu a vývoje MSP

výzkum 1

Program EUROSTARS 2 poskytuje v programovém období 2014 – 2020 podporu pro mezinárodní spolupráci malých a středních podniků se zaměřením na vlastní výzkum a vývoj. Nyní je možné žádat o podporu z tohoto programu v rámci  dvanácté výzvy.

Senior Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

shutterstock_153690974.jpg

Finanční příspěvek na pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se o sebe postarat nemohou.

IROP Výzva č.3 Regulační plány

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, část C

images

Dotace se poskytují na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu pro rok 2019.

Program Podpora pro památky UNESCO

praha pol rustu

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.