Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

OP PIK Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

shutterstock_143850391.jpg

Dotace na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

OP ŽP – 88. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 297 mil. Kč.

OP ŽP – 87. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

shutterstock_69516427.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 189 mil. Kč.

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování mohou čerpat kraje.

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2020. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2020 činí 350 000 000 Kč, z toho je 237 468 000 Kč vázáno schválenými víceletými granty.

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Program na podporu kulturních aktivit a akcí ve Zlínském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty z oblasti kultury. Cílem Programu je rozvoj kulturních aktivit a akcí tj. realizace mimořádných kulturních akcí regionálního a nadregionálního významu.

Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby

shutterstock_55698064.jpg

Dotační výběrové řízení na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní a klasické hudby. Toto řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací MK) na podporu projektů realizovaných v České republice.

OPPI Rozvoj

shutterstock_143850391.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizaci projektů zvyšujících efektivitu procesů. Jde o podmínečnou výzvu vázanou na uvolňované finanční zdroje z odstupujících projektů pro firmy, které si chtějí zajistit v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení.