Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Dílčí program MEDIA Selektivní podpora distribuce

shutterstock_79019158.jpg

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.

ČRA – Rozvoj domácí péče v Moldavsku

sp-5

Dotaci na zvýšení dostupnosti a profesionality komplexních (zdravotně-sociálních) služeb domácí péče v Moldavsku, a to se zaměřením na zranitelné skupiny obyvatel vyžadující dlouhodobou péči.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění

shutterstock_98142734.jpg

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny dojíždějícím žákům jako pomoc při odstranění ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podporují tak zvýšení vzdělanosti.

Město Plzeň – Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2020–2023

shutterstock_90430603.jpg

Dotace je určena pro žadatele z Plzně (nebo realizující projekt či kulturní činnost v Plzni) na špičkové kulturní a umělecké projekty a významnou kontinuální kulturní a uměleckou činnost (hudba, tanec, literatura, divadlo, výtvarné umění aj.) směřující k veřejné prezentaci. 

Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality ve městě Plzeň

shutterstock_131422019.jpg

Dotace v oblasti prevence kriminality je poskytována zejména projektům s dlouhodobým charakterem činnosti, významným jednorázovým projektům nebo programům zcela novým, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, na sociální nebo situační prevenci kriminality, popř. na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem. V oblasti protidrogové prevence jsou podporovány projekty zaměřené na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

MŠMT – Podprogram INTER-ACTION pro podání návrhů česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

shutterstock_154655591.jpg

Cílem financování je podporovat vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko na podporu přeshraniční spolupráce mladých výzkumných pracovníků z Bavorska a České republiky, a současně podpořit vědce z obou zemí.

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

shutterstock_153270923.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání. Cílem tohoto programu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím neinvestičních finančních prostředků účelově určených na financování platů a mezd asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením.

Dotační program – krajská dotace na požární techniku a věcné vybavení JSDHO 2017 – 2020

stažený soubor

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji

shutterstock_155872433.jpg

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi.

Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

stažený soubor

Dotace na podporu spolků hasičů (fyzických osob) a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků.