Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Integrované projekty

chapel-1169308__340

Dotace je určena na realizaci integrovaných projektů, které přesahují možnosti, potřeby a dosah jedné obce. Akce musí být realizovaná v území venkovského charakteru a musí být společně financovaná, realizovaná a její výsledek společně užívaný (pokud to charakter akce umožňuje).

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – Územní plány

shutterstock_155292674.jpg

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí na území bývalého Vojenského újezdu Brdy.

Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy Jihočeském kraji

shutterstock_123421084.jpg

Dotace na podporu činnosti zařízení, která na území Jihočeského kraje poskytují služby v oblasti péče o nalezená, stará, opuštěná, nemocná, odebraná, týraná či jiným způsobem handicapovaná zvířata.

Objekty kulturního dědictví v Jihočeském kraji

images

Cílem programu je podpora zachování a obnovy objektů kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Budou podporovány následující oblasti: movité kulturní dědictví, obnova drobné sakrální architektury, obnova staveb v památkově chráněných území. 

Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji

shutterstock_155170766.jpg

Všeobecným cílem programu je zajištění podpůrného systému služeb pro rodiny a umožnění koncepčního přístupu k rodinám a k jejich prostředí. Program cílí na možnost vytváření podmínek pro zachování základních funkcí rodiny, prevenci sociálního vyloučení rodin či jednotlivých členů rodin, s cílem zlepšení podmínek pro fungování rodin ve společnosti.

Podpora školství v Jihočeském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Hlavním cílem uvedeného dotačního programu je vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků a zajištění úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020

images (1)

Dotace na zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje jednotkami požární ochrany“.

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2019, a dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2019.

Výzva Jihomoravského kraje – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

LII-120x100

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje a organizací zabývajících se lesnictvím na území Jihomoravského kraje. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí, podporu tradičních i netradičních environmentálních osvětových akcí či činností (mimo Dne Země).