Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

3. výzva OPŽP MAS Strážnicko – Realizace sídelní zeleně

nature-3986283__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

4. výzva OPŽP MAS Strážnicko – výsadby dřevin

old-linden-alley-2435494__340

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku) a na výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. – IROP – Vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí a na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 4. 2019, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity:
  • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti před školního vzdělávání a péče o děti.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol a vyšších odborných škol:
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol:
  • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol:
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
  • Budování bezbariérovosti škol.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

MAS Brána Písecka – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji

computer-1149148__340

Dotace na vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: do vyčerpání alokace

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být pouze obec se sídlem na území Karlovarského kraje, která splňuje následující podmínky:
  • a) Počet obyvatel obce byl ke dni 1. 1. 2017 maximálně 3 tisíce obyvatel – dle statistiky ČSÚ.
  • b) Na území obce uvedené výše pod písmenem a) má místo poskytování zdravotních služeb praktický lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, pro kterého obec pořídí informační technologie z uvedeného dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje, a to informačními technologiemi pro účely předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě (dále jen elektronický recept nebo eRecept).

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat žádost o dotaci pro každého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, který má místo poskytování zdravotních služeb na území obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

ČRA – Zvyšování kapacit vybraných technických oborů na národní a provinční úrovni

waters-3362258_960_720

Záměrem této dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a zlepšení kvality technického učňovského vzdělávání v centru odborného vzdělávání v Kampong Chhnang a prostřednictvím zavedení nových učebních osnov přispět ke zlepšení úrovně tohoto typu vzdělávání i na národní úrovni.

MAS Sdružení Růže – IROP – Obslužnost silniční dopravy 2

parking-427955__340

Dotace na modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora rozvoje a činnosti komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

6. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

forest-3194475__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) a na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Bezpečnost dopravy I.

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizace a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.