Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Jižní Haná – Rozvoj sociálního podnikání 1 – OPZ

napoli-bread-1614188__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce.

MAS Via rustica z.s. – Programový rámec PRV

forest-3917683__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

7.výzva MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj sociálních služeb

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Nadační fond Miroslava Dušánka ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací – Podpora zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje

braille-52554__340

Cílem grantového programu je umožnit mládeži se zrakovým postižením rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat v budoucnosti ve studiu na středních a vysokých školách.

MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

editor-12-113-cs_1

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

stream-341710__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Cínovecko – Realizace sídelní zeleně

butterfly-1127666__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Cínovecko II. – OPZ – Podpora rozvoje sociálních služeb a programů sociálního začleňování

sustainability-3300869__340

Dotace na podporu rozvoje aktivit zaměřených na realizaci sociální práce a přispět k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, snížit jejich závislost na sociálních dávkách i riziko mezigeneračního přenosu chudoby.

MAS Serviso – IROP – Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na úrovni zřizovatelů MAS SERVISO prostřednictvím spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury škol ve vybraných oblastech

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Hrušovansko, z.s. – IROP – Školství

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.