Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora sportu v Jihomoravském kraji

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Dotace na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji

shutterstock_155292674.jpg

Dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku.

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

shutterstock_155319407.jpg

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul na podporu činností národnostních menšin v kraji. Cílem programu je podpořit vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), podpořit kulturní aktivity a akce národnostních menšin. 

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Rada Jihomoravského kraje schválila novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2019 na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro JMK

shutterstock_152064281.jpg

Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

shutterstock_104052050.jpg

Dotační program, se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Dotace na rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých.

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji

shutterstock_145599739.jpg

Rada Jihomoravského kraje schválila program, jehož záměrem je vzájemná spolupráce při podpoře, propagaci a dalším rozvoji vinohradnictví a vinařství v regionu a další šíření dobrého jména místních vinařů a kraje jako předního regionu České republiky v oblasti pěstování vinné révy a výroby vína.

Výzva JMK – Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí je určena pro obce, mikroregiony a jiné právnické osoby se sídlem na území JMK. Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty a cyklistických trasách. Dalším cílem je zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí.