Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

OP PPR – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

shutterstock_112832212.jpg

Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí do 3 let, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň odstranění diskriminace na trhu práce.

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti

shutterstock_109528268.jpg

Dotace je určena na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Finanční alokace výzvy je 1 054 500 000 Kč.

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů, a zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebo z výhradní potřeby kraje.

Ústecký kraj – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků PAŽIT

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na výchovné, ozdravné a vzdělávací pobyty, které v důsledku povedou k zlepšení zdravotního stavu a zvýšení obecných kompetencí žáků, mohou čerpat základní a střední školy v Ústeckém kraji.

Program na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách v Kraji Vysočina

images

Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách pro školy nebo neziskové organizace, které mají sídlo na území Kraje Vysočina.

MZe – 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

shutterstock_154541222.jpg

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Dotace na pořádání krajských a vyšších kol soutěží pro děti a mládež v Kraji Vysočina

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na podporu rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek. Díky těmto aktivitám mohou žáci a studenti prohlubovat své znalosti a dovednosti a mají možnost se setkat se svými vrstevníky, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

Program státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020

shutterstock_112832212.jpg

Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Kraj Vysočina Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru

Dotace na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport, podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku.

Dotace města Brna na projekty v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

shutterstock_157339835.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit mohou získat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, které působí v oblasti tělovýchovy a sportu.