Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava III.

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

OPS pro Český ráj – IROP – Sociální podnikání 2

welder-673559__340

Dotace na rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k rozšíření nabízených produktů a služeb.

1. Výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

squirrel-1168140__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

nature-3986283__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

3. Výzva MAS Podřipsko – OPŽP – výsadba zeleně na orné půdě (CHKO Kokořínsko)

urban-park-3410146__340

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku) a na výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Město Brno ITI – Protipovodňová opatření

people-2561562__340

Dotace na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.

ČRA – Zkvalitňování diagnostické, terapeutické a sociální služby poskytované dětem s poruchou autistického spektra v Gruzii

georgia-31511__340

Dotace na podporu při zkvalitňování diagnostických, terapeutických a sociálních služeb poskytovaných dětem s poruchou autistického spektra.

MŽP – Národní výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a na spolufinancování projektů do výzvy programu LIFE

warsaw-100294__340

Hlavním cílem výzvy je na všech úrovních zajistit podporu projektům, které řeší environmentální problémy a jejich výsledky mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu.

INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

pod

Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

Výzva MAS Rakovnicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.