Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Hanácký venkov – OPZ – Prorodinná opatření

bike-775799__340

Dotace na podporu příměstských táborů za účelem plnohodnotného zapojení rodičů do pracovního procesu. Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.

TAČR – První veřejná soutěž – Program GAMA 2

microscope-275984__340

Program GAMA 2 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách.

MF ČR – Program Zdraví – Bilaterální ambice v rámci Fondů EHP

shutterstock_155219123.jpg

Program Zdraví je nástrojem financování Fondů EHP 2014-2021 na podporu zlepšování veřejného zdraví a snižování nerovností ve zdraví s celkovým cílem přispívat ke snižování sociálně-ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem a Českou republikou.

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Rožnovsko – 3. Výzva OPZ – Sociální služby

elderly-1461424__340

Dotace na podporu sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

MAS Hranicko – OPŽP – Realizace ÚSES

forest-22118__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Hranicko – OPŽP – Sídelní zeleň

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování II. – OP Z

people-3152585__340

Dotace na podporu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce.

MAS Mezi Úpou a Metují – Prorodinná opatření III

children-3826830__340

Dotace na  rozšíření nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v oblasti MAS mezi Úpou a Metují.

MAS Vladař – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

butterfly-1127666__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.