Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Serviso – IROP – Rozvoj komunitních a sociálních služeb

business-3560932__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Český les – Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center – (III.) – OPZ

businessman-2606506__340

Dotace na vznik komunitního centra, rozhodování o jeho podobě, jeho budování, řízení a zajištění běžného provozu, vyhodnocování funkčnosti a efektivity.

MAS Serviso – OPŽP – výsadby dřevin

stream-341710__340

Dotace na výsadby na nelesní půdě, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, na realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Nad Prahou – IROP – Místa pro setkávání a řešení krizí

startup-849805__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MŠMT – Centralizovaný rozvojový program1 pro veřejné vysoké školy pro rok 2020

book-4126483__340

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol.

MAS Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III.

kindergarten-2204239__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro předškolní vzdělávání,  základních škol a zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Výzva MAS Český les – OPZ – Vznik a rozvoj sociálních podniků – (III.)

pottery-1139047__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce.

MAS Jemnicko – IROP – Terminály a bezpečnost dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I.,II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Český les – IROP – Pořízení specializované techniky a věcných prostředků

firefighters-2794578__340

Dotace na vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MAS Mezi Úpou a Metují – OPŽP – Realizace sídelní zeleně I

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.