Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy OPŽP 2014-2020

1. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Výsadba dřevin

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Poodří – přívětivý region“, v rámci které byl schválen programový rámec OPŽP, a je zaměřena na podporu aktivit (vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur) výhradně na území CHKO Poodří a v uzemní působnosti MAS Regionu Poodří, z.s., přičemž tyto aktivity musí být zároveň v souladu s cíli a podmínkami daného specifického cíle. Realizace následující aktivity má přispět k obnovení, udržení nebo k posílení ekologickostabilizační funkce krajiny.

OP ŽP Výzva č. 77 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

LII-120x100

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Tato výzva má za cíl podpořit jejich kompletní inventarizaci.

OP ŽP Výzva č. 75 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

výzkum 1

Dotační program na podporu projektů, které mají za cíl odstranit staré ekologické zátěže, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. Jedná se například o zjištění a sanaci kontaminovaných lokalit nebo podporu realizace průzkumných prací, analýz či rizik.

OP ŽP Výzva č. 97 Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_151119359.jpg

Dotace na zpracování analýz odtokových poměrů a návrh vhodných protipovodňových opatření. Oprávněnými žadateli jsou podniky povodí.

OP ŽP Výzva č. 50 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

stažený soubor

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Dotace se poskytují na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.

OP ŽP Výzva č. 44 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na řešení starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

OP ŽP Výzva č. 41 Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Recycle Symbol

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

OP ŽP Výzva č. 103 Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

shutterstock_156277586.jpg

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

OP ŽP – 63. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_155872433.jpg

Dotace je určena na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a na digitální povodňové plány. Celková alokace činí 100 mi. Kč.

MŽP Národní program Životního prostředí – Výzva č. 6

shutterstock_130311344.jpg

Dotace je určena pro kraje a obce, a to na odstranění a rekultivace nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí. Cílem výzvy je minimalizovat nepříznivé účinky uložených odpadů a závadných látek, a zároveň předcházet vzniku environmentálních rizik. Celková alokace činí 100. mil Kč.