Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy OPŽP 2014-2020

OP ŽP Výzva č. 74 Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

shutterstock_152228663.jpg

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

1. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Výsadba dřevin

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Poodří – přívětivý region“, v rámci které byl schválen programový rámec OPŽP, a je zaměřena na podporu aktivit (vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur) výhradně na území CHKO Poodří a v uzemní působnosti MAS Regionu Poodří, z.s., přičemž tyto aktivity musí být zároveň v souladu s cíli a podmínkami daného specifického cíle. Realizace následující aktivity má přispět k obnovení, udržení nebo k posílení ekologickostabilizační funkce krajiny.

OP ŽP – 66. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_141389308.jpg

Dotace na tvorbu analýz odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.

OP ŽP Výzva č. 77 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

LII-120x100

V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Tato výzva má za cíl podpořit jejich kompletní inventarizaci.

OP ŽP Výzva č. 46 Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_151119359.jpg

Dotace na zpracování analýz odtokových poměrů a návrh vhodných protipovodňových opatření. Oprávněnými žadateli jsou podniky povodí.

OP ŽP Výzva č. 50 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

stažený soubor

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Dotace se poskytují na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.

OP ŽP Výzva č. 44 Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na řešení starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit.

OP ŽP Výzva č. 41 Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Recycle Symbol

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

OP ŽP Výzva č. 68 Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

shutterstock_156277586.jpg

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

OP ŽP Výzva č. 39 Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

shutterstock_91065659.jpg

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.