Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy VaV 2014-2020

OP VVV Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

shutterstock_153270134.jpg

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech – vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit.

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

shutterstock_146565587.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

shutterstock_151216508.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

OP VVV Výzva č. 27 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

shutterstock_149479127.jpg

Dotace na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků. Minimální délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců (včetně splnění návratové fáze je-li relevantní).

OP VVV – Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

shutterstock_155319407.jpg

Dotace poskytované na inovaci vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti ekonomické, humanitní, technické, zdravotnické a pedagogické.

OP VVV – Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

OP VVV – Výzva č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI

výzkum 1

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a VOŠ I

shutterstock_153270134.jpg

Výzva má za cíl podporovat vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů.

OP VVV – Implementace strategie digitálního vzdělávání II

shutterstock_153590834.jpg

Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik.

OP VVV výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na podporu začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou síťování se zkušenými kolegy. Výzva umožní vznik a šíření chybějících metodických materiálů.