Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy Venkov 2014-2020

PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. V rámci této operace je podporováno odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

PRV 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

shutterstock_75912616.jpg

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporovány budou společné investice na realizaci projektu. V případě spolupráce v odvětví lesnictví jsou podporovány také výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek.

PRV 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

shutterstock_127446179.jpg

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

PRV 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

shutterstock_156283334.jpg

Dotace na spolupráci minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy.

PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“. Cílem této iniciativy je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude v rámci této operace poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.

OP Rybářství 5.3. Investice do zpracování produktů

shutterstock_154617503.jpg

Opatření v rámci této výzvy je zaměřeno na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

OP Rybářství 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

shutterstock_156378335.jpg

Výzva je určena pro podniky akvakultury, a to na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů  s dočišťováním k produkci kvalitních ryb. Cílem programu je nárůst produkce ryb z těchto zařízení.

OP Rybářství 2.2. záměr a) Produktivní investice do akvakultury

shutterstock_155419280.jpg

Finanční podpora je určena pro podniky akvakultury, popřípadě pro rybářské svazky či spolky. Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

MMR Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3

stažený soubor

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

PRV M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Dotace je určena jednak na částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, a dále na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.