Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

shutterstock_155208767.jpg

Výzva je vyhlašována v investiční prioritě 1.2, jíž Programový dokument OPZ stanovuje naplnění specifického cíle pomocí mj. zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.

OP Zaměstnanost – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha

shutterstock_113484865.jpg

Výzva je vyhlašována v investiční prioritě 1.2, jíž Programový dokument OPZ stanovuje naplnění specifického cíle pomocí mj. zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života.

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v Praze

shutterstock_155219123.jpg

Ve výzvě jsou podporovány aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na příčiny problémů cílové skupiny, které spočívající především v přímé práci s cílovou skupinou.

Výzva MAS Lašsko – OPZ Prorodinná opatření I.

shutterstock_96303500.jpg

Cílem výzvy je rozšířit služby určené rodičům dětí a dalším pečujícím osobám, čímž dojde k podpoře kvalitního rodinného prostředí a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života rodičů a dalších pečujících osob na území MAS Lašsko.

1. Výzva MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.- OPZ-Sociální začleňování a služby

sp-5

Dotace na aktivity v oblasti terénních programů, sociálního poradenství, kontaktních center a nízkoprahových center. Dále také na aktivity nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. jako programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a dále ty, které se zaměřují především na řešení problému zaměstnanosti ohrožených skupin obyvatel (motivace k nalezení zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané, kariérní poradenství, rozvoj základních kompetencí apod.).

Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2

shutterstock_153244892.jpg

Cílem opatření je zvýšit zaměstnanost znevýhodněných sociálních skupin na lokálním trhu práce prostřednictvím podpory vytváření vhodných pracovních míst, zvyšováním kvalifikace osob ze znevýhodněných skupin a pomoci těmto osobám s orientací na trhu práce. Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem bude zaměstnání vhodných osob z cílové skupiny na určených pracovních místech.

Výzva MAS PODBRDSKO – Prorodinná opatření I.

shutterstock_96303500.jpg

Cílem podporovaných aktivit je prostřednictvím projektů zaměřených na péči o děti přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Cílovou skupinou podpory jsou rodiče dětí a další dospělé pečující osoby. Realizací aktivit jako např. příměstské tábory a dětské skupiny, je očekáván pozitivní vliv na slaďování rodinného a profesního života rodin s dětmi v regionu MAS.

Sdružení SPLAV-Prorodinná opatření(I.)

dlane

Podporovanými aktivitami jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni, která umožní snížení nezaměstnanosti rodičů dětí, především žen.

Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity – neinvestice (I.)

images

Výzva je cílena na podporu řešení problematiky sociálního začleňování na území Rychnovska prostřednictvím soutěžních projektů. Aktivity podporují rozvoj sociální práce, poradenské a motivační činnosti pro CS občanů a zaměřují se především na eliminaci a kompenzaci důsledků vývoje trhu práce na Rychnovsku a jeho sociálních a společenských důsledků.

MAS Sdružení Růže: Prorodinná opatření II

shutterstock_155170766.jpg

Cílem programového rámce je umožnit rodinám ve venkovském prostoru sladění rodinného a pracovního života, které je vzhledem k dojížďkové vzdálenosti za zaměstnáním zejména v odlehlejších částech regionu často obtížné.