Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy Zaměstnanost 2014-2020

MAS 21 – IROP – Kvalitní sociální služby – III.

volunteers-2654004_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání III.

computer-491760__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva č. 4 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (II.)

hand-2906458__340

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány odlehčovací služby a krizová pomoc.

1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.

teaching-928637__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik katastrof – Aktivita stanice IZS

action-21892__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádných událostí a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Výzva č. 3 MAS Šumavsko, z. s. pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156844055.jpg

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Moravská Brána – Zemědělské investice

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na rozvoj malých farem, modernizaci zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě, podpoře obnovy zemědělské techniky a k zajištění odbytu zemědělských produktů v regionu.

Výzva č. 5 MAS Šumavsko – Komunitní centra II.

shutterstock_96303500.jpg

Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, které se na našem území nacházejí 3 (Vimperk, Volary, Prachatice).

Výzva MAS Frýdlantsko – Inovativní podnikání I

shutterstock_113484865.jpg

Cílem výzvy je podpora sociálního podnikání prostřednictvím aktivit, které by měly zlepšit informovanost o principech sociálního podnikání a jeho přínosech, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, přispět k rozvoji a udržitelnosti sociálních podniků a podpůrných institucí. Výsledkem by měl být vznik prvního sociálního podniku a vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele znevýhodněné na trhu práce.