Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy Zaměstnanost 2014-2020

19. výzva-ITI-UCHA-SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Infrastruktura středních škol III

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

ČRA – Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí Awasského jezera

hippopotamus-950051__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět ke zlepšení životního prostředí jezera Awassa a jeho okolí, a to prostřednictvím zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině. Specifickým cílem projektu je snížit znečištění a zanášení jezera Awassa sedimenty způsobenými nadměrným erozním smyvem půdy a organickým odpadem.

Opatření k zadržování vody v krajině – Královéhradecký kraj

autumn-2242958__340

Dotace na zpracování projektových dokumentací k realizaci výstavby, rekonstrukcí či oprav malých vodních nádrží (též přírodě blízkého charakteru) včetně hrází, přelivů, nápustných a výpustných zařízení za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině.

OP Zaměstnanost – 18 090 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

white-board-593309__340

Dotace na podporu poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání.

Výzva č. 5 MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. – Prorodinná opatření I – OPZ

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

ČRA – Budování kapacit v oblasti hodnocení kvality ve vzdělávání na Ukrajině

learn-1996845__340

Dotace na podporu budování kapacit Státní služby pro kvalitu vzdělávání prostřednictvím sdílení české dobré praxe a know-how s cílem přispět k vytvoření funkční struktury a nastavení efektivního fungování tohoto orgánu.

Liberecký kraj – Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

bridge-2796139__340

Dotace na podporu spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin a cizinců.

6. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

forest-3194475__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) a na stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.).

Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje

cable-cars-1246615__340

Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora rekreační dopravy“ je rozšíření nabídky dosavadních služeb rekreační přepravy turistů, zkvalitnění stávajících služeb či jejich stabilizace a posílení udržitelnosti a dále také marketingová podpora nově vzniklých záměrů rekreační dopravy.

Středočeský kraj – Knihovní fond obecních knihoven

books-2596809__340

Knihovní fond obecních knihoven, zahrnuje nákup knih v papírové či elektronické podobě české i zahraniční literatury pro nejširší veřejnost.