Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy Zaměstnanost 2014-2020

Výzva č. 4 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (II.)

hand-2906458__340

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány odlehčovací služby a krizová pomoc.

STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik katastrof – Aktivita stanice IZS

action-21892__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádných událostí a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Výzva č. 3 MAS Šumavsko, z. s. pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156844055.jpg

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Moravská Brána – Zemědělské investice

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na rozvoj malých farem, modernizaci zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě, podpoře obnovy zemědělské techniky a k zajištění odbytu zemědělských produktů v regionu.

Výzva č. 5 MAS Šumavsko – Komunitní centra II.

shutterstock_96303500.jpg

Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, které se na našem území nacházejí 3 (Vimperk, Volary, Prachatice).

Výzva MAS Frýdlantsko – Inovativní podnikání I

shutterstock_113484865.jpg

Cílem výzvy je podpora sociálního podnikání prostřednictvím aktivit, které by měly zlepšit informovanost o principech sociálního podnikání a jeho přínosech, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, přispět k rozvoji a udržitelnosti sociálních podniků a podpůrných institucí. Výsledkem by měl být vznik prvního sociálního podniku a vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele znevýhodněné na trhu práce.

7. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na vznik nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího podniku. Místem realizace je území MAS Regionu Poodří.

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

OP Zaměstnanost Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

shutterstock_151950830.jpg

Dotace na realizaci záměrů v oblasti age managementu. Povinnou přílohou žádosti o podporu je zpracovaný audit age managementu za subjekt žadatele.Na základě výsledků tohoto auditu žadatel nastaví cíle projektu, navrhne klíčové aktivity projektu včetně rozpočtu a stanoví plánované hodnoty monitorovacích indikátorů.

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

shutterstock_149838989.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko.