Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

55. výzva ITI Brno – Služby infrastruktury II

company-186980__340

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013 – 2019

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

6. výzva Mladoboleslavský venkov – IROP – Bezpečná doprava II.

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

landscape-3379250__340

Dotace na podporu jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazují na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí je od 2. 7. 2019 do 12. 7. 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje:
  • Turistická oblast Beskydy-Valašsko: Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., IČ 29392055,
  • Turistická oblast Jeseníky-východ: Euroregion Praděd, IČ 69594074,
  • Turistická oblast Opavské Slezsko: Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486,
  • Turistická oblast Ostravsko: Černá louka s.r.o., IČ 26879280,
  • Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko: Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s., IČ 02111942,
  • Turistická oblast Těšínské Slezsko: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031.

Typy podporovaných projektů:

 • Udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, které však spadá pod územní vymezení daných destinačních managementů turistických oblastí.

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6 000 000 Kč. Z toho:
  1. na paušální část dotací celkem 2 880 000 Kč,
  2. na část dotací na aktivity 3 120 000 Kč.
 • Maximální výše procentního podílu dotace poskytovatele na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu turistické oblasti bude činit:
  • 85 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady nad 500.000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021),
  • 75 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR s celkovými uznatelnými náklady do 500.000 Kč (ukončení projektu NPPCR v rámci období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021),
  • 65 % v případě nedoložení dokladu o úspěšné realizaci svého projektu v rámci NPPCR.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován v období od 1. 11. 2019 do 28. 2. 2021.
 • Minimálně 6 % uznatelných nákladů projektové části budou tvořit uznatelné náklady na propagaci a rozvoj značky Jak šmakuje Moravskoslezsko, a to náklady na zajištění prezentace restaurací na gastrofestivalech s místem konání na vymezeném území turistických oblastí (stánek, obsluha, ochutnávky), zakoupení regionálních potravin určených pro prezentaci na těchto akcích nebo propagaci gastrofestivalu Jak šmakuje Moravskoslezsko.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro území, které spadá do územního vymezení daných destinací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Ústecká kraj – Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče

technology-3239668__340

Dotace na podporu kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje.

Ústecký kraj – Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“

business-3560932__340

Dotace na úhradu nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování poskytovatelů sociálních služeb protidrogové politiky, kteří poskytují v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách dle typologie zákona o sociálních službách.

MŠMT – Podpora kvalitního vzdělávání studentů akreditovaných vzdělávacích programů ve skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika se zvýšenou mírou digitalizace a využívání moderních technologických postupů

library-1147815_960_720

Dotace na podporu kvalitního vzdělávání studentů akreditovaných vzdělávacích programů ve skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika se zvýšenou mírou digitalizace a využívání moderních technologických postupů.