Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Město Brno ITI 44. výzva – Podpora úspory energie v SZT IV – Snížení imisní zátěže území

wormhole-739872__340

Dotace na výstavbu, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

Dobré životní podmínky zvířat (welfare)

shutterstock_156844055.jpg

V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) bylo opět vyhlášeno opatření pro podporu welfare v chovech skotu a prasat. Cílem je motivovat podniky ke zlepšení podmínek, v nichž jsou zvířata chována v konvenčních chovech.

63. výzva – ITI Pardubice – Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D

success-1093891__340

Dotace na podporu zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

60. výzva – ITI Pardubice – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

59. výzva – ITI Pardubice – Infrastruktura pro vzdělávání – Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace III

school-2934976__340

Cílem tohoto program je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

56. výzva – ITI Parbubice – Nemotorová doprava – Bezpečnost dopravy

traffic-lights-242323__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Mikulovsko – Prorodinná opatření – Příměstské tábory II. – OP Zaměstnanost

kids-1093758__340

Cílem této výzvy je především realizovat aktivity zaměřené na prorodinná opatření na území Místní akční skupiny Mikulovsko, jejichž cílovou skupinou budou rodiče, resp. osoby pečující o malé děti v předškolním věku, a služby pro děti v mladším školním věku.