Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Prevence kriminality v Libereckém kraji

technology-2500010__340

Dotace na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na vzdělávání v oblasti prevence kriminality.

ITI-Pardubice – Podnikový výzkum, vývoj a inovace

shutterstock_154523360.jpg

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

51. výzva-ITI-Pardubice – Ekologická veřejná doprava III

morning-348859__340

Dotace na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu ( trolejbusy).

MAS Dolní Morava – 5. IROP – Sociální infrastruktura

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Nadace VIA – Dobro-druzi

concert-971027__340

Cílem tohoto programu je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství.

ČRA – Zvyšování kapacit vybraných technických oborů na národní a provinční úrovni

waters-3362258_960_720

Záměrem této dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a zlepšení kvality technického učňovského vzdělávání v centru odborného vzdělávání v Kampong Chhnang a prostřednictvím zavedení nových učebních osnov přispět ke zlepšení úrovně tohoto typu vzdělávání i na národní úrovni.

1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).