Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

2.výzva MAS Vltava-IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání

shutterstock_156832877.jpg

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Výzva MAS Vodňanská ryba – 2. výzva Programu rozvoje venkova

shutterstock_127446179.jpg

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství a podpora krajinné infrastruktury.

Výzva NAD ORLICÍ – IROP – Kvalitní sociální služby I.

recreation-31088_960_720

Dotace  je zaměřena na podporu rozvoje sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva NAD ORLICÍ – IROP – Dokumenty územního rozvoje I

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

2. Výzva MAS Brána Písecka – IROP – Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace přispívá ke zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní  učení.

Výzva MAS Bojkovska v rámci PRV

ven

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Další okruh činností, pro které bude tato dotace určena, jsou činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.

Výzva MAS Frýdlantsko – Práce na Frýdlantsku II

jordan-3054__340

Cílem této dotace  je zvýšení zaměstnanosti cílových skupin, a to zejména cestou podpory a vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti a podpory spolupráce partnerů na trhu práce.