Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Dotační program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

camp-888818__340

Dotace na  zachováním a obnovou kulturních památek nadregionálního významu a  národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje.

Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války v Pardubickém kraji

cemetary-837639__340

Cílem programu je podpořit obnovu pietních míst v Pardubickém kraji věnovaných událostem a obětem I. světové války, v souvislosti se stoletým výročím vyhlášení samostatného Československa.

MAS Zálabí – programový rámec PRV

shutterstock_156844055.jpg

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí

shutterstock_153270134.jpg

Cílem dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2019  je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje.

Výzva č. 9 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování II. – OPZ

team-spirit-2448837__340

Dotace na podporu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a to prostřednictvím podpory rozvoje programů a činností v oblasti sociálního začleňování na území MAS Šumavsko.

MŠMT – Výzva organizace sportu 2019 – Sportovní svazy

basketball-1476010__340

 Dotace na podporu organizací sportu prostřednictvím sportovních svazů.

ČRA – Podpora komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba v SNNPR, Etiopie

coffee-549630__340

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem „Zvýšení ekologické stability povodí Dijo a Bilate“ s cílem dalšího posilování systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji ve vybraných kebelích a zajištění udržitelného rozvoje obživy místních komunit.