Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

OP Zaměstnanost Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

shutterstock_151950830.jpg

Dotace na realizaci záměrů v oblasti age managementu. Povinnou přílohou žádosti o podporu je zpracovaný audit age managementu za subjekt žadatele.Na základě výsledků tohoto auditu žadatel nastaví cíle projektu, navrhne klíčové aktivity projektu včetně rozpočtu a stanoví plánované hodnoty monitorovacích indikátorů.

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

shutterstock_149838989.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko.

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze

shutterstock_101192473.jpg

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (v rámci výzev 50 a 51, nebo vlastního auditu odpovídajícího standardu provedeného v posledních 3 letech).

OP Zaměstnanost Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

shutterstock_113712319.jpg

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (v rámci výzev 50 a 51, nebo vlastního auditu odpovídajícího standardu provedeného v posledních 3 letech).

OP Zaměstnanost Výzva č. 54 Výzva pro organizační složky státu a jimi zřízené / zřízené příspěvkové organizace

shutterstock_153244892.jpg

Dotace je určena na  zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Cílem výzvy je soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků. Projekty lze naplánovat maximálně na dobu 5 let.

OP Zaměstnanost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

shutterstock_105045134.jpg

Finanční podpora je určena pro projekty zaměřené na různé druhy vzdělávání, analýzy a potřeby trhu práce, poradenství atd. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. Celková alokace činí téměř 2 mld. Kč.

OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI)

shutterstock_154884413.jpg

Jedná se o podporu aktivit zaměřených na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Cílem programu jsou opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.

OP Zaměstnanost Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

shutterstock_124625749.jpg

Tento dotační program podporuje aktivity, které jsou zaměřené na zvýšení míry zaměstnanosti cílových osob, zejména  osob starších, dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie IPRÚ.

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti

shutterstock_109528268.jpg

Dotace je určena na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Finanční alokace výzvy je 1 054 500 000 Kč.