Regionální operační program

Úplné pozastavení čerpání hrozí nově i ROPu Střední Čechy

Převzatá TZ: Úplné pozastavení čerpání hrozí nově i ROPu Střední Čechy

„Čerpání evropských prostředků České republice nejde tak, jak by si představovala. Na dnešní (17. září) tiskové konferenci to uvedl ministr pro místní rozvoj v demisi František Lukl. Problémy jsou natolik vážné, že Česko může v letošním roce přijít o 15 až 30 miliard eur. Navíc hrozí, že Evropská komise zcela pozastaví další regionální operační program – tentokrát ROP Střední Čechy.

Bilance aktuálních výzev Regionálních operačních programů

V současné době jsou v jednotlivých regionech NUTS a v příslušných krajích poslední možnosti čerpání „evropských“ peněz v programovacím období 2007 – 2013. Aktuální situaci v regionech stručně shrneme v následujícím článku, kde uvedeme vždy název a předmět výzvy, termín pro předkládání projektových žádostí o dotaci a specifikaci tzv. oprávněného žadatele. Je zřejmé, že většina výzev pro jednotlivé regiony je směrována do sektoru veřejné správy, tj. do obcí, měst, neziskových organizací. Jde zejména o investice do dopravní infrastruktury, zdravotnictví, rozvoj infrastruktury měst a obcí apod.

CYRRUS ADVISORY, a.s. otevírá novou pobočku v Písku

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. tímto s potěšením oznamuje, že dne 1. 8. 2013 otevřela novou pobočku v Jihočeském kraji a to ve městě Písku, v těsné blízkosti rozrůstající se průmyslové zóny Písek sever, která je v současnosti nejrozsáhlejší průmyslovou zónou v Jihočeském kraji. Pobočka sídlí ve stávající budově Technologického centra Písek na ulici Pražská 483 v 1. NP, která je součástí nově vznikajícího vědecko-technologického parku.

Dotace pro nemocnice ve Středních Čechách

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásil novou výzvu č. 76 zaměřenou na podporu oblastních nemocnic. Konkrétně se jedná se o tzv. kolovou výzvu z prioritní osy 3. Integrovaný rozvoj území, oblast podpory: 3.2 Rozvoj měst – oblast zdravotnictví. Žádosti je možné podávat až do 29. 11. 2013 do 12.00 hod. Protože současné programovací období strukturálních fondů EU končí, způsobilí žadatelé mohou využít možná poslední příležitosti získat dotaci z ROP Střední Čechy. Na tuto výzvu je alokováno celkem 38 000 000,- Kč. Níže uvádíme konkrétní znění výzvy č. 76.

Dotace na mateřské školy ve Středních Čechách

Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy vyhlašuje novou výzvu na podporu Mateřských škol v regionu. Dne 9. Července 2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil novou výzvu č. 75, která je pro současné programovací období strukturálních fondů EU jedna z posledních.

Dotace na infrastrukturu ve Středních Čechách

Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy, Prioritní osa 1. Doprava, Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace vypisuje novou výzvu. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil výzvu č. 74 v režimu tzv. závěrečné výzvy. S největší pravděpodobností se jedná o poslední příležitost žádat dotaci v regionu Střední Čechy pro aktuální programové období strukturálních fondů EU. Celková alokace výzvy činí 190 000 000 Kč.

Poslední šance – závěrečné výzvy v ROP Střední Čechy

Dne 9. července 2013 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil 3 nové výzvy, a to výzvu č. 74 a č. 75 v režimu „závěrečných výzev“ a kolovou výzvu č. 76. Jde s největší pravděpodobností o poslední možnosti pro žadatele o dotace v regionu Střední Čechy v tomto programovém období strukturálních fondů EU, které rokem 2013 končí, pokud nedojdou finanční prostředky z „přerozdělení“ nevyčerpané alokace z ROP Severozápad. Zde je situace zatím nejasná vzhledem k záměru nového vedení ministerstva financí zrušit rozhodnutí  o „přerozdělení“ cca 0,5 mld. Kč pro ostatní ROP…

Integrovaný regionální operační program – staronový program pro roky 2014 – 2020

Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) je nově vznikající program pro zájemce o dotaci z Evropské unie v letech 2014 – 2020. Jde o určitý návrat ke konceptu tzv. Společného regionálního programu (SROP), který zajišťoval zapojení regionů v oblasti využívání dotací EU v závěru předminulého programového období v letech 2004 – 2006.

Dotace pro regiony – poslední šance v končícím programovacím období

Vzhledem k závěru programovacího období 2007 – 2013 je zřejmé, že finanční prostředky pro regiony v rámci Regionálních operačních programů (dále jen ROP) jsou téměř vyčerpány a nové výzvy k čerpání jsou vyhlašovány s podmínkou získání dodatečných finančních prostředků.

Operační programy EU pro období 2014-2020

Informace o stavu příprav operačních programů

Vláda ČR dne 12. 06. 2013 projednala několik materiálů předložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o “Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020“, „Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020“ a „Informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014-2020“.

Materiály slouží jako podklad pro další vyjednávání s Evropskou komisí. Česká republika musí mít schválenou strategii, tak aby mohla v příštím období čerpat peníze z EU.

Dohoda o partnerství je klíčovým dokumentem, který uzavírají členské státy s Evropskou komisí jako dohodu o způsobu, jak budou čerpat finance z evropského rozpočtu v příštích sedmi letech programového období 2014-2020. Vláda v tomto kroku bere první verzi Dohody na vědomí. Konečnou verzi Dohody o partnerství předloží MMR na podzim tohoto roku.
MMR jako gestor přípravy a vyjednávání Dohody o partnerství s EK vypracovalo návrh Dohody o partnerství ve spolupráci s celou řadou partnerů z řad ministerstev, regionů, měst a obcí, hospodářských a sociálních partnerů, neziskové, akademické a vědeckovýzkumné sféry a dalších významných subjektů. Při těchto jednáních byly nastaveny společné stěžejní strategické cíle, které jsou výsledkem celé strategie Dohody.

Strategické cíle

 • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
 • Účinná podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
 • Rozvoj infrastruktury a ochrana životního prostředí
 • Vyvážený rozvoj území
 • Strategické cíle budou naplňovány prostřednictvím programů, které vláda schválila na podzim minulého roku, neuškodí je opět vyjmenovat:

Navržené programy pro období 2014 – 2020
a) Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:

 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízený MPO
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – řízený MŠMT
 • OP Zaměstnanost řízený – řízený MPSV
 • OP Doprava řízený – řízený MD
 • OP Životní prostřední – řízený MŽP
 • Integrovaný regionální operační program – řízený MMR
 • OP Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy)
 • OP Technická pomoc – řízený MMR

b)Evropský fond regionálního rozvoje pro cíl Evropská územní spolupráce:

 • OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou – řízený MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou – koordinovaný MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou – koordinovaný  MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou – koordinovaný MMR
 • OP nadnárodní spolupráce Central Europe –  koordinovaný MMR
  c) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
 • Program rozvoje venkova 2014-2020

d) Evropský námořní a rybářský fond

 • OP Rybářství v gesci ministerstva zemědělství.

Samotné programy, které jsou nástroji pro čerpání evropských peněz jsou v tuto chvíli v rozpracovaném stádiu. MMR a řídicí orgány programů intenzivně komunikují o jejich celkovém nastavení. MMR v tuto chvíli striktně vyhodnotilo tzv. 1. fázi programů, především z hlediska zacílení oblastí podpory, souladu s Dohodou o partnerství a přijatých národních strategií. Průběžný stav přípravy programů, vč. hodnocení MMR, je možné nalézt v materiálu „Informace o stavu příprav operačních programů“.

V další fázi budou programy již obsahovat návrhy implementační struktury. Postup prací se v tuto chvíli zaměřuje na celkové zacílení a zúžení aktivit v programech tak, aby programy byly koncentrované (i požadavek EK) a nesuplovaly aktivity, které mají být hrazeny ze státního rozpočtu.

Navržené programy ani Dohoda o partnerství v tuto chvíli neobsahují návrhy, kolik do kterého programu půjde peněz (alokací). K návrhu alokací MMR přistoupí až v dalších fázích přípravy programů, a to na základě stavu a kvality jednotlivých programů.

V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte  kontaktovat na e-mailu: advisory@cyrrus.cz; a na telefonech: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zdroj:

Upraveno z článku „MMR: Česká republika v poločase příprav na čerpání peněz z EU pro roky 2014-2020“, viz http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2013/MMR-Ceska-republika-v-polocase-priprav-na-cerpani