Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Předmětem dotace je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 24. října 2016 v 15:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.
 • Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Další právnickém osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně – právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně – právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

 • Administrativní a technické zabezpečení chodu zastřešujících organizací.
 • Organizace společných akcí členů těchto organizací a podpora jejich působení v mezinárodních institucích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace v rámci tohoto dotačního titulu činí 2 500 000 Kč.
 • Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 500 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>