Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Předmětem dotace je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalších oprávněných subjektů v oblasti posilování kapacit a akceschopnosti zastřešujících organizací subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 17. října 2017 v 15:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Spolky, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.
 • Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně – právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně – právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast PLATFORMY – podpora v oblasti koordinace a posilování kapacit členských organizací – subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.
 • Oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY – zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS – technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové 2 aktivity, výměna informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kurzech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.), pilotní aktivity zaměřené na testování nových znalostí a zkušeností.
 • Oblast ODBORNÉ KAPACITY – zahrnuje zejména posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech (odborná školení, konzultace nebo mentoring zaměřený na management organizace nebo management projektů, zavádění etických kodexů a standardů efektivnosti, evaluace a další).
 • Podoblast PARTNERSTVÍ – cílem projektů v této oblasti má být podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence a zvýšení kvality, efektivity a mezinárodní kompatibility systému ZRS.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 6 000 000 Kč. Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 2 000 000 Kč pro oblast PLATFORMY a 500 000 Kč pro oblasti ZÁKLADNÍ KAPACITY a ODBORNÉ KAPACITY. V případě stáží a studijních pobytů je maximální limit dotace 100 000 Kč . ČRA zároveň stanovuje minimální výši dotace, která pro jeden projekt v rámci tohoto dotačního titulu činí 200 000 Kč (u stáží a studijních pobytů 50 000 Kč ).
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Je možné podat žádost pouze do jedné z hlavních oblastí – nelze již v rámci tohoto dotačního titulu podávat více souběžných žádostí. Podoblast PARTNERSTVÍ lze s oběma kapacitními oblastmi kombinovat (začlenit jako samostatné aktivity/výstupy do projektu předkládaného v jedné ze dvou hlavních oblastí), nicméně vždy je možné podat jen jednu žádost. Oblast, do které směřujete dotační žádost, vyznačte v žádosti o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>