Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotace na rekonstrukce silnic ve středočeském kraji

Share Button

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Žadateli jsou středočeský kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel je povinen:

 • Vybrat pro každý projekt minimálně jeden z výše uvedených povinně volitelných indikátorů a kvantifikovat jej s ohledem na parametry projektu.
 • Věnovat výběru indikátorů velkou pozornost! Kontrola zvolených indikátorů, jejich cílových hodnot a termínů cílových hodnot zadaných žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace, bude probíhat již v rámci procesu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. V případě zjištěných nedostatků v indikátorech, bude žadatel vyzván projektovým specialistou OAPRF k odstranění těchto nedostatků a doplnění chybějících indikátorů. Pokud žadatel neodstraní zjištěné nedostatky a nedoplní chybějící indikátory, bude Žádost o poskytnutí dotace vyřazena z dalšího procesu administrace.
 • V případě, že bude projekt vybrán k financování, stávají se indikátory a jejich hodnoty součástí Smlouvy o poskytnutí dotace, kde se žadatel zavazuje k jejich naplnění! Indikátory budou monitorovány po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
 • Neplnění stanovených indikátorů bude považováno za porušení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace.

Hlavní způsobilé výdaje jsou:

 • Pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znaleckých posudků; celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.
 • Pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu stávajících objektů, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků.
 • Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci (maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů na pořízení stavby formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN.
 • Pořízení samostatných movitých věcí.

Služby:

 • Výdaje na publicitu dle podmínek ROP.
 • Výdaje na účetní audit (pokud to vyžadují pravidla programu).

Finanční výdaje a poplatky:

 • Bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu.

Vedlejší způsobilé výdaje:

 • Úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže popsána v příloze č. XI – „Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové žádosti“.
 • Osobní náklady a cestovní náhrady:
  • Hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů.
  • Cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu.
 • Služby:
 • Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství.
 • Výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Výzva č. 88 – Rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. a III. třídy, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>