Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na rekonstrukce silnic ve středočeském kraji

Share Button

Ve středočeském kraji je vypsaná výzva, ve které je možné získat dotace na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Dotace bude zaměřena na rekonstrukci a modernizaci vybraných silnic II. a III. třídy, jež vykazují vysokou intenzitu dopravy a zajišťují napojení významných sídelních celků na nadregionální komunikační síť nebo tangenciální propojení středočeských měst. Podpořeny budou rovněž aktivity, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy a snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí.

Žadateli jsou středočeský kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel je povinen:

 • Vybrat pro každý projekt minimálně jeden z výše uvedených povinně volitelných indikátorů a kvantifikovat jej s ohledem na parametry projektu.
 • Věnovat výběru indikátorů velkou pozornost! Kontrola zvolených indikátorů, jejich cílových hodnot a termínů cílových hodnot zadaných žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace, bude probíhat již v rámci procesu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. V případě zjištěných nedostatků v indikátorech, bude žadatel vyzván projektovým specialistou OAPRF k odstranění těchto nedostatků a doplnění chybějících indikátorů. Pokud žadatel neodstraní zjištěné nedostatky a nedoplní chybějící indikátory, bude Žádost o poskytnutí dotace vyřazena z dalšího procesu administrace.
 • V případě, že bude projekt vybrán k financování, stávají se indikátory a jejich hodnoty součástí Smlouvy o poskytnutí dotace, kde se žadatel zavazuje k jejich naplnění! Indikátory budou monitorovány po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.
 • Neplnění stanovených indikátorů bude považováno za porušení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace.

Hlavní způsobilé výdaje jsou:

 • Pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znaleckých posudků; celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt.
 • Pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu stávajících objektů, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků.
 • Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci (maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů na pořízení stavby formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN.
 • Pořízení samostatných movitých věcí.

Služby:

 • Výdaje na publicitu dle podmínek ROP.
 • Výdaje na účetní audit (pokud to vyžadují pravidla programu).

Finanční výdaje a poplatky:

 • Bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu.

Vedlejší způsobilé výdaje:

 • Úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže popsána v příloze č. XI – „Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové žádosti“.
 • Osobní náklady a cestovní náhrady:
  • Hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů.
  • Cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu.
 • Služby:
 • Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství.
 • Výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Výzva č. 88 – Rekonstrukce a modernizace vybraných silnic II. a III. třídy, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>