Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kraj Vysočina – Zemědělské akce 4/2018

shutterstock_156912908.jpg
Share Button

Kraj Vysočina vyhlásilo dotační titul poskytující finanční příspěvky na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 na území kraje. Cílem programu je udržení zemědělské produkce a její konkurenceschopnosti. Podpora je zaměřena na zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, tj. nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, nadační fondy).

Typy podporovaných projektů:

 • Výdaje na pořádání a organizaci soutěží a výstav zaměřených na zemědělskou prvovýrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU), včetně podpory na náklady spojené s účastí vystavovatelů na těchto akcích; pořádání a organizace vzdělávacích a školících akcí zaměřených na zemědělskou oblast formou kurzů, seminářů nebo workshopů; organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí mezi podniky.
 • Informační a tiskové materiály, internetové aplikace propagující a prezentující akci.
 • Doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů.
 • Pronájmy ploch a objektů.
 • Spotřeba materiálu.
 • Ceny poskytnuté účastníkům akce, honoráře přednášejících a hodnotitelů.
 • Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
 • služby.
 • Ostatní náklady na základě Dohody o provedené práce.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace může být až 90 %.
 • Finanční příspěvek může být poskytnut od 5 000 Kč do 100 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
 • V případě podpory poradenství výše podpory nepřekročí 1 500 EUR za poradenskou službu.

Specifika a omezení:

 • Žádosti se doručují v písemné podobě, buď osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo poštou. Doručení je také možné elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
 • Povinnými přílohami žádosti jsou: doklad o právní subjektivitě, čestné prohlášení žadatele o poskytnutí finanční pomoci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>