Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Cílem je podpora individuálního přístupu k dětem a žákům prostřednictvím těchto opatření: rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k jeho rozvoji, transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství tak, aby byl zajištěn jednotný přístup k těmto službám v rámci ČR a došlo k posílení spolupráce poradenských zařízení se všemi relevantními partnery.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • V případě projektů zaměřených na aktivizační programy pro děti a žáky se zdravotním postižením mohou být příjemci školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • V této IP budou realizovány systémové aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogickopsychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství tak, aby pracovníci byli schopni vhodně doporučit podpůrná opatření pro maximální rozvoj potenciálu dítěte nebo žáka na základě zhodnocení jeho vzdělávacích možností a situace, v kontextu prostředí, ze kterého přichází a z pohledu jazyka, který ovládá. Dále bude podpořen rozvoj a praktické využívání vhodných vyrovnávacích a podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí metody výuky, organizace výuky, hodnocení, pomůcky a intervence. Školská poradenská zařízení budou spolupracovat jak mezi sebou, tak i s MŠ, ZŠ SŠ, NNO a OSPOD tak, aby celý systém směřoval ke snižování rozdílů v činnosti poradenských služeb mezi regiony i mezi jednotlivými zařízeními.
 • Pedagogové budou podpořeni v rozvoji kompetencí týkajících se schopnosti nalézt individualizovaný přístup ke každému jednotlivému dítěti a žákovi s ohledem na osobní potenciál, rodinný a sociální kontext, ve kterém jednotlivé dítě nebo žák žije. Podporován bude rozvoj kompetencí pro práci s výsledky učení se dětí a žáků, pro nastavení vysokých očekávání a pro formativní působení za využití vhodných podpůrných opatření včetně spolupráce s rodinou. V neposlední řadě bude podporována práce s heterogenní skupinou dětí a žáků, realizace diferencované výuky a reflexe vlastní práce pedagoga. Pedagogičtí pracovníci se budou zlepšovat prostřednictvím DVPP, individualizovaných forem podpory učitele a dalších osvědčených modelů profesního rozvoje. Budou podpořeni zejména pedagogičtí pracovníci běžných mateřských a základních škol.
 • Bude realizováno zážitkové vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na změny postojů k dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření.
 • Na běžných základních školách bude umožněn vznik a rozvoj školních poradenských pracovišť, budou realizovány aktivity na zlepšení sociálního klimatu ve školách začleňujících žáky s potřebou podpůrných opatření.
 • Na středních školách budou pro žáky z cílové skupiny realizována podpůrná opatření související s prevencí předčasného ukončování středního vzdělávání a podpůrné programy při vstupu na trh práce.
 • V těch oblastech, kde dosud neexistují kvalitně připravené podpůrné materiály, budou realizovány intervence k nápravě tohoto stavu. Například budou připraveny materiály, které umožní u žáků SŠ bez maturitní zkoušky rozvíjet funkční gramotnost. Školám bude umožněno pořízení vybavení pro žáky s odlišnými vzdělávacími potřebami (např. alternativní formy komunikace).
 • Na území celé ČR budou realizována opatření pro aktivizaci žáků škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením, včetně aktivit vedoucích k vyšší míře jejich začleňování (zvýšení počtu) do již existujících organizací zájmového a neformálního vzdělávání a programy podpory jejich vstupu do zaměstnání a adaptace v něm (tranzitní program).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

  • Aktuální výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Garant sekce

   • Bc. et Bc. Kateřina Suchá
    Kateřina se zabývá převážně výzkumnými a podnikatelskými projekty, v naší společnosti působí od jejího založení. Vystudovala nejdříve Politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě v Ostravě, následně Politologii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Pochlubit se může například získanými dotacemi pro společnosti QUO nebo Aeroservis s.r.o.

   Loading...
   Loading...