Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby

action-2277292__340
Share Button

Dotace na stavby, stavební úpravy a rekonstrukce komunitních center, která zajišťující sociální a doprovodné služby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce:
  • stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov či bytů sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb;
  • vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb;
  • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).
 • Nákup pozemků a staveb:
  • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů;
  • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 7.
 • Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu:
  • zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, sportovní hřiště, sportovní hřiště a parky);
  • demolice staveb na místě realizace projektu;
  • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení;
  • příjezdové komunikace v areálu a nezbytné doprovodné vybavení;
  • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor);
  • projektová dokumentace stavby, EIA;
  • studie proveditelnosti;
  • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení;
  • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel);
  • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení;
  • DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje, (pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na odpočet vstupu – pokud žadatel není plátce DPH, způsobilým výdajem je celková pořizovací cena).

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu činí  1 489 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu čin 1 489 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95 %, podíl žadatele je 5 %.

Specifika a omezení:

 • Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu (Výdaje na vedlejší aktivity projektu celkem jsou způsobilé do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>