Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZe Výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací

shutterstock_156474863.jpg
Share Button

Dotace je určena pro nestátní neziskové organizace na podporu projektů zaměřených na oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelný rozvoj, ochranu spotřebitele, bezpečnost a kvalitu potravin.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do  22. listopadu 2018 ve 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak Ministerstvo zemědělství rozhodne.
 • Církví a náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb..

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny mohou být pouze projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit oblastí podpory:
 • Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj – trvale udržitelné obhospodařování lesů, myslivost, péče o zdravotní stav plemenných drobných zvířat a včel, provoz chovných stanic s výukovými programy, šlechtění, zahrádkaření, včelařství, poradenství a výstavnictví, zarybňování rybářských revírů, rekonstrukce rybích líhní, spolupráce s produkční zemědělskou sférou a obcemi, realizace výsadeb, sdílení zkušeností, svazová činnost a činnost NNO.
 • Ekologické zemědělství a šetrný způsob zemědělského hospodaření - rozvoj ekologického zemědělství a šetrných, trvale udržitelných způsobů zemědělského hospodaření, péče o zvířata a s tím související navazující osvěta a poradenství; ekologické zemědělství jako součást sociální činnosti, rozvoj chovu původních či tradičních plemen hospodářských zvířat a pěstování původních či tradičních odrůd rostlin, poradenství v oblasti integrované ochrany rostlin.
 • Využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie - udržitelné využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie ve smyslu naplňování cílů Akčního plánu pro biomasu v ČR.
 • Prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, účast na zahraničních výstavách, kongresech a výzkumech - prezentace rezortu zemědělství v zahraničí, prezentace výsledků výzkumu a vývoje, účast na zahraničních výstavách, soutěžích, seminářích a kongresech, zahraniční spolupráce českých NNO v rámci mezinárodních sdružení, edukativní projekty správné zemědělské a lesnické praxe.
 • Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením a venkovské seniory - se zdravotním postižením ve venkovských oblastech, budování a provoz zařízení pro zdravotně postižené a pro venkovské seniory, projekty sociálního zemědělství.
 • Podpora vzdělávacích aktivit a propagace - pořádání seminářů a workshopů, vzdělávací a výchovné aktivity, osvětové a propagační aktivity pro zvýšení odbytu biopotravin, environmentální vzdělávání, pořádání soutěží s cílem předání poznatků z oblasti zpracování půdy, účast a organizování veletrhů, výstav a soutěží, apod.
 • Profesní vzdělávání a zvyšování kvality - činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, včetně vzdělávacích kurzů, workshopů, demonstrační činnosti a informační akce, vydávání odborných publikací, tvorba odborných internetových portálů.
 • Zabezpečování široké nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež - volnočasové aktivity pro děti v rámci rezortu (programy, kroužky, tábory, soutěže s tématem zemědělství a potravinářství, zpracování pracovních listů s tématy oblasti podpory, aktivity lesní a myslivecké pedagogiky).
 • Rozvoj mobility a mezinárodní spolupráce dětí a mládeže - zapojení do mezinárodní soutěže pro děti a mládež s tématikou lesa a lesního hospodářství YPEF.

Forma a výše podpory:

 • Jedná se o účelovou dotaci, která může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu.
 • V odůvodněných případech může Ministerstvo zemědělství rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Oprávnění žadatelé musí mít sídlo na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>