Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŽP Národní program Životní prostředí – Voda

Zlepsovani kvality vody
Share Button

Cílem výzvy je posílení vlastních zdrojů na realizaci projektů, jejichž záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo. Mezi podporované aktivity patří budování a modernizace čistíren odpadních vod, kanalizací, úpraven vody, přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016 (14:00).

Příjemci podpory:

 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

V rámci této Výzvy mohou podat Žádost pouze ti žadatelé, kteří zároveň předložili žádost o poskytnutí podpory z OPŽP 2014-2020 prioritní osy 1, SC 1.1 nebo 1.2, což prokáží při podání Žádosti prostřednictvím předložených příloh, viz čl. 14. 3. bod a). Výzvy.

Typy podporovaných projektů:

Aktivita 1.1.A

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány).

Aktivita 1.1.B

 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Aktivita 1.2.A

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.

Aktivita 1.2.B

 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 500 mil. CZK.
 • Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků Fondu.
 • Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi výší poskytnuté dotace z OPŽP a výší celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž dotace OPŽP, půjčka ze SFŽP, případně podpora z dalších národních veřejných zdrojů (např. dotace z krajů) nesmí přesáhnout 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifikace a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Realizace projektů nejpozději do 31. 12. 2023.
 • Domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>