Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŽP Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací

shutterstock_154541222.jpg
Share Button

Program je určen na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovaná témata vycházejí z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 (Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na klimatickou změnu a Inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

Příjem žádostí:

  • Příjem veškerých žádostí končí 29. 10. 2018.

Příjemce podpory:

  • Spolky a pobočné spolky vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.
  • Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb.
  • Zapsané ústavy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.
  • Církevní právnické osoby evidované podle zákona  3/2002  Sb.
  • Nadace a nadační fondy vzniklé podle zákona 89/2012 Sb.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů (kromě monitoringu a mapování).
  • Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území (kromě monitoringu a mapování).
  • Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu).
  • Ochrana geologického dědictví.
  • Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP.
  • Chemické a zdraví škodlivé látky.
  • Kvalita a ochrana vod.
  • Kvalita a ochrana ovzduší.
  • Kvalita a ochrana půdy.
  • Hluk.
  • Světelné znečištění.
  • Odpady.
  • Adaptační a mitigační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni.
  • Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby, udržitelné využívání zdrojů.
  • Udržitelná energetika – energetické úspory, zvyšování energetické efektivnosti.
  • Udržitelná doprava.
  • Inovativní programy EVVO pro děti a mládež.
  • Podpora propojování EVVO se sociální oblastí.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše požadované podpory na projekt je 30 000 Kč.
  • Maximální výše podpory projektu je 200 000 Kč na jeden projekt.
  • Dotace ze státního rozpočtu nesmí přesáhnout 70 % rozpočtových nákladů projektu (výjimku z tohoto pravidla upřesňuje znění výzvy).

Specifika a omezení:

  • Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 3 projekty celkem.
  • Organizace musí být založena (zapsaná do veřejného rejstříku) nejméně 6 měsíců před datem ukončení přijímání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>