Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji

shutterstock_138414104.jpg
Share Button

Dotační program na podporu práce s mládeží a neformálního vzdělávání. Cílem výzvy je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit, rozvíjet dobrovolnou práci s dětmi a mládeží a podpořit tak jejich výchovu ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 4. 2018 do 6. 4. 2018 včetně.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží od 6 do 30 let.
 • Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
 • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
 • Podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
 • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše podpory je 100 000 Kč.
 • Podíl prostředků krytých ze státního rozpočtu na dotaci na projekt činí maximálně 70 % a podíl vlastních prostředků Moravskoslezského kraje činí minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů (náklady na materiál vč. drobných odměn pro děti; náklady na drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek; spotřebu energie; náklady na opravy a udržování, dopravu a služby; tuzemské cestovné a osobní náklady).
 • V rámci této výzvy je možné předložit pouze jednu žádost o finanční podporu.
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>