Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP Zaměstnanost Budování kapacit sociálních partnerů

shutterstock_155249936.jpg
Share Button

Dotace na rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: do 20. 12. 2018.

Příjemce podpory:

 • Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR.
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
  • Českomoravská konfederace odborových svazů.
  • Asociace samostatných odborů.
 • Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2018.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a projevů násilí a na rozvoj lidských zdrojů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na oblast legislativy dotýkající se hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů (včetně např. témat spojených se zvýšením minimální mzdy a s výzkumem a přípravou možných řešení v oblasti daňového a pojistného systému a podmínek za jakých by bylo možné tyto systémy vyrovnat jak se snížením fiskální zátěže pracovních příjmů, tak s požadavky na rozšíření pracovních příležitostí ve veřejných službách).
 • Zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů, včetně řízení lidských zdrojů, zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu s využitím mezinárodní spolupráce a podpora účasti pracovníků na školeních, konferencích, workshopech apod. věnovaných tématice sociálního dialogu.
 • Vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog,.
 • Podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, včetně přenosu informací na odvětvovou a podnikovou úroveň (především s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání) na bázi místního partnerství (sociální partneři a zástupci krajů).
 • Podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích, včetně podpory vytváření podmínek pro zvýšení flexibility trhu práce (např.: návrhy na zkrácení pracovní doby v některých životních fázích, sledování a vyhodnocování vlivu práce na dálku na soulad pracovního a rodinného života, otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova).
 • Podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům.
 • Podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů níž v hierarchii organizací,.
 • Podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření sociálního dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým školami.
 • Podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního  dialogu v souvislosti s:
  •  jejich připraveností na změny důchodového systému.
  •  se vstupem absolventů na trh práce.
 • Rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dlouhodobých problémů v oblasti RLZ na regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni, zvyšování povědomí o sociálním dialogu na všech jeho úrovních.
 • Rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů.
 • Vedení tripartitního dialogu o vhodné podpoře profesního vzdělávání a zavádění prvků systému duálního vzdělávání na straně zaměstnavatelů, včetně propojování regionálních aktérů v oblasti vzdělávání.
 • Vytvoření metodiky pro sledování a vyhodnocování dopadů změn v charakteru práce na psychické a fyzické zdraví pracujících.

Forma a výše podpory:

 • Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 75 000 000 Kč.
 • Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi sebou uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS):
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 Kč.
 • Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy.
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat jsou 4 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>