Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP Zaměstnanost Výzva č. 2, Budování kapacit sociálních partnerů

shutterstock_155249936.jpg
Share Button

Dotace je určena pro oprávněné žadatele na projekty ke zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Celková finanční alokace výzvy je 350 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. června 2015
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Do vyčerpání celkové částky určené pro tuto výzvu, nejdéle však do 31. 12. 2015.

Příjemce podpory:

 • Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR.
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
  • Českomoravská konfederace odborových svazů.
  • Asociace samostatných odborů.
 • Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce roku 2015.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
 • Zavádění nových moderních systémů řízení organizace a podniku u sociálních partnerů.
 • Vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele.
 • Podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit, (s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání).
 • Podpora propagace flexibilních forem práce v podnicích.
 • Podpora využívání moderních technologií.
 • Podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží.
 • Podpora konkurenceschopnosti zaměstnavatelů prostřednictvím rozšíření sociálního dialogu do oblasti odborné spolupráce s univerzitami a vysokým školami.
 • Podpora zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnosti podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartitního) dialogu v souvislosti s:
  • jejich připraveností na změny důchodového systému,
  • se vstupem absolventů na trh práce.
 • Rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dlouhodobých problémů v oblasti RLZ.
 • Rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů.

Forma a výše podpory:

 • Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 000 Kč.
 • Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají mezi sebou uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS):
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč.
 • Výše podpory projektu z OPZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.
 • Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady. Procento nepřímých nákladů je závazné a pevně stanovené.
 • V rámci alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace pro následující segmenty:
  • 262 500 000 Kč (sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR, a jejich členské základny),
  • 87 500 000 Kč (organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Specifika a omezení:

 • Vyhlašovatel nestanovil pro tuto výzvu žádná specifická pravidla týkající se veřejné podpory (včetně podpory de minimis), projekty mohou být podpořeny v těch režimech veřejné podpory (včetně podpory de minimis), které jsou s ohledem na právní předpisy využitelné.
 • U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou – pokud to bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory).
 • Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy.
 • Místo realizace: celá ČR a EU
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>