Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 27 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155822744.jpg
Share Button

Výzva je zaměřena na praktická opatření pro zajištění péče o území národního významu, jako jsou národní parky, chráněná krajinná území atd. Podpořen bude sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče těchto lokalit a cílových organismů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 3. 2016 do 31. 5. 2016 do 20.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotace je určena pro vlastníky a nájemce pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny.

Typy podporovaných projektů:

 • Péče o bezlesí, cílené na zachování či zlepšení jeho kvality a rozlohy;
 • péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, druhového složení;
 • péče o vodní útvary a mokřadní biotopy nacházející se v územích národního významu;
 • péče o dřeviny mimo les;
 • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v chráněných územích, podporu cílových stanovišť a druhů;
 • likvidace invazních a expanzivních druhů;
 • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní;
 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická střediska apod.);
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území národního významu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 125 600 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 250 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 85 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu se týká chráněných území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP) a lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.
 • Příjemcem podpory nemůže být Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků a Správa jeskyní ČR a kraje.
 • V rámci výzvy není možné podpořit opatření na implementaci soustavy Natura 2000 a plánování péče o území národního významu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>