Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Dotace na revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí. Dále na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 9. ledna 2017 do do 7. ledna 2019 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí;
 • Státní podniky, státní organizace;
 • Příspěvkové organizace;
 • Veřejné výzkumné instituce;
 • Veřejnoprávní instituce;
 • Vysoké školy a školská zařízení;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy;
 • Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty;
 • Fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury:
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:
  • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejímž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
  • posílení ekologicko – stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH).
 • Maximálně 100 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace je území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, můžete nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>