Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Intervence prioritní osy 1 jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro dosažení špičkové úrovně výzkumu v ČR v mezinárodním měřítku, rozvoj spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků, vytvoření prostředí pro kvalitní řízení výzkumu a zvýšení přínosů výzkumu pro společnost. Prioritní osa reaguje na existující nedostatky ve výzkumném systému ČR identifikované v oblasti vybavenosti, využití a sdílení výzkumných infrastruktur, infrastrukturních podmínek pro vzdělávání talentů, multidisciplinarity výzkumných týmů, zapojení výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce, spolupráce veřejného a soukromého sektoru na dlouhodobých výzkumných tématech, strategického řízení výzkumných organizací a politiky výzkumu na národní úrovni. Tyto nedostatky jsou řešeny prostřednictvím dvou komplementárních specifických cílů.

Specifické cíle:

1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

Kdo může žádat o dotaci:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace vč. obchodních, příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.).
 • Subjekty provádějící výzkum.
 • Orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS 3 (Strategie inteligentní specializace České republiky).
 • Další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (propagace/ popularizace výsledků VaVaI).

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Kontakt

   • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

   Loading...
   Loading...