Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání na všech jeho stupních s cílem podpořit potenciál každého jednotlivého dítěte a žáka rozvíjet své kompetence během celého života, rozvoj klíčových kompetencí, komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření, zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

Specifické cíle:

3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

3.2 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

3.3 Zlepšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3.4 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

3.5 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

3.6 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

3.7 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Kdo může žádat o dotaci:

 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšších odborných škol.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.
 • Běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • Běžné školy hlavního vzdělávacího proudu a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • V případě projektů zaměřených na aktivizační programy pro děti a žáky se zdravotním postižením mohou být příjemci školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Kontakt

   • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

   Loading...
   Loading...