Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

V prioritní ose budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí a bude tak naplňována jedna z priorit strategie Evropa 2020 „Unie inovací“. Na zvýšení kvality budou zaměřena opatření na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a potřeby společnosti. PO 2 je také zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV a s tím spojené zlepšení podmínek pro výuku propojenou s výzkumem. Zaměření podporovaných aktivit bude ve vazbě na identifikované priority RIS 3.

Cíle PO 2 budou naplňovány prostřednictvím provázání činností VŠ s praxí, posilování mezinárodního prostředí a spolupráce na VŠ opět v návaznosti na strategické směřování VŠ, s možností návazného podpoření účasti v programu Erasmus+, především jeho klíčových akcí 1 a 2.

Specifické cíle:

2.1 Zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

2.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

2.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách

2.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

2.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

2.6 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Kdo může žádat o dotaci:

Typy příjemců pro specifický cíl 2.1 až 2.4:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Pro specifický cíl 2: další subjekty – vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další instituce podílející se na realizaci intervencí specifického cíle 2, nutnou podmínkou je spolupráce s vysokou školou.
 • Partnerem mohou být i další subjekty podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4 (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné školy, korporace (vč. obchodních), orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace, další instituce podílející se na realizaci intervencí specifických cílů 1-4.

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Typy příjemců pro specifický cíl 2.5:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních) příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd).
 • Další subjekty provádějící výzkum či neformální vzdělávání (propagace/popularizace výsledků VaVaI, např. science learning centra, návštěvnická centra apod.).
 • Orgány státní správy a samosprávy včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
 • Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3.

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Typy příjemců pro specifický cíl 2.6:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v dalších dokumentech, jako např. ve výzvách k předkládání projektů apod.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

   • Aktuální výzvy operačního programu

   Všechny aktuální výzvy >

   Kontakt

   • Dotační linka
    Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

   Loading...
   Loading...