Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Cílem prioritní osy je zajistit dostatečnou kvalitu vody a eliminovat rizika povodní. Podporovány jsou zejména projekty usilující o zajištění a podpoření protipovodňové ochrany a snižování množství znečištění v povrchových a podzemních vodách.

Specifické cíle:

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Kdo může žádat o dotaci:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty.
 • Obchodní společnosti.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyVšechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

  Loading...
  Loading...