Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v Karlovarském kraji

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Dotace na podporu informování občanů v oblasti prevence kriminality a medializace problematiky prevence kriminality (zejména zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku), např. informační kampaně na krizové téma.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat ve lhůtě od 22. 1. 2019, 9:00 hodin do 28. 1. 2019, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce v územním obvodu Karlovarského kraje, Dobrovolné svazky obcí, Církevní právnické osoby, Nadace a nadační fondy, Obecně prospěšné společnosti, spolky a ústavy.

 Typy podporovaných projektů:

 • Studie, výzkumné práce – odborné projekty zpracování statistik vývoje nápadu trestné činnosti v obci, ankety a průzkumy veřejného mínění, týkající se bezpečnostní situace v obci.
 • Podpora informování občanů v oblasti prevence kriminality a medializace problematiky prevence kriminality (zejména zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku), např. informační kampaně na krizové téma.
 • Vzdělávání odborné i laické veřejnosti zejména v oblasti nových hrozeb a trendů  – kriminalita ve virtuálním prostředí (kybernetická agrese, kyberšikana a další nebezpečné jevy v prostředí sociálních sítí), finanční gramotnost, dluhové poradenství, extremismus, rasismus, xenofobie atp..
 • Bezpečnostní cvičení a nácviky ve školách a školských zařízení (např. ozbrojený útočník).
 • Podpora sociální prevence – zejména projekty poskytující pomoc rizikovým skupinám dětí a mládeže (predelikventní děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, příslušníci národnostních a etnických menšin ohrožení sociálně patologickými jevy, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dětské oběti mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti, dětské oběti šikany, děti jako oběti domácího násilí), seniorům a obětem trestné činnosti.
 • Realizace resocializačních pobytů zaměřených na zmírnění či odstranění projevů rizikového chování dětí (zážitkově – zátěžové aktivity, učení a posilování samostatnosti, posílení schopnosti efektivně řešit konflikty a zátěžové situace, posílení komunikativních dovedností, podpoření protidrogových postojů); cílovou skupinou jsou rizikové skupiny dětí a mládeže ve věku 6 – 15 let (predelikventní a delikventní děti a mládež, s poruchami chování, ohrožení sociálně patologickými jevy); rozsah pobytu v rozmezí například 5 – 7 dnů (nemusí být nepřetržitě).
 • Realizace příměstských táborů s důrazem na aktivity spadající do oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.
 • Projekty z oblasti protidrogové prevence.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě je 20 000 Kč včetně DPH.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 200 000 Kč včetně DPH.
 • Poskytnuta dotace do 50 000 Kč včetně DPH, není spoluúčast vyžadována.
 • Při poskytnutí dotace nad 50 000 Kč včetně DPH je vyžadována spoluúčast žadatele z vlastních či jiných zdrojů v minimální výši 30 % z celkových skutečných nákladů na projekt.
 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů na odměny za provedenou práci/pracovní činnost (jedná se o hrubou výši odměny):
  • a) Sociálních, pedagogických, nepedagogických a obdobných profesí ve výši max. 250 Kč/1 hodinu vykonané práce.
  • b) Psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500 Kč/1 hodinu vykonané práce.
  • Osobní náklady jsou pro účely použití dotace uznatelné maximálně do výše 80 % poskytnutých finančních prostředků z dotace.

Specifika a omezení:

 • V případě realizace projektu DSO na území sdružených obcí (či některých z nich), podává žádost vždy pouze jedna obec a doloží souhlas s realizací projektu ostatních realizací dotčených obcí (v podobě výpisu usnesení jejich rady).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>