Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v Karlovarském kraji

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Dotace na sociální prevenci, informování občanů v oblasti prevence kriminality a vzdělávání osob (kyberstalking, kyberšikana), mohou získat církevní právnické osoby, spolky a ústavy. Příspěvky se poskytují jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce.

Příjem žádostí:

 • Žádost je možné podat ve lhůtě od 15. 02. 2018, 9:00 hod. do  28. 02. 2018, 15:00 hod.
 • Listinné žádosti je možné předkládat do 5. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociální prevence – zejména projekty poskytující pomoc rizikovým skupinám dětí a mládeže (predelikventní děti a mládež, rodiny dětí s poruchami chování, příslušníci národnostních a etnických menšin, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dětské oběti mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti, dětské oběti šikany, děti jako oběti domácího násilí).
 • Realizaci resocializačních pobytů zaměřených na zmírnění či odstranění projevů rizikového chování dětí; cílovou skupinou jsou rizikové skupiny dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let (predelikventní a delikventní děti a mládež, s poruchami chování, ohrožení sociálně patologickými jevy); rozsah pobytu v rozmezí 5 – 7 dnů pro skupinu 6 – 15 dětí (zážitkově – zátěžové aktivity, učení a posilování samostatnosti, posílení schopnosti efektivně řešit konflikty a zátěžové situace, posílení komunikativních dovedností, podpoření protidrogových postojů).
 • Podpora informování občanů v oblasti prevence kriminality a medializace problematiky prevence kriminality (zejména zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku).
 • Vzdělávání osob (zejména projekty na zvyšování právního vědomí, prevence zneužívání moderních technologií – kyberstalking, kyberšikana).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč, v případě resocializačních pobytů 60 000 Kč.
 • Příspěvek lze použít na úhradu nákladů na odměny za provedenou práci (jedná se o hrubou výši odměny):
  • sociálních, pedagogických, nepedagogických a obdobných profesí ve výši max. 250,- Kč/1 hodinu vykonané práce,
  • psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. 500,- Kč/1 hodinu vykonané práce.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek se neposkytuje nadacím a nadačním fondům.
 • Příspěvek se neposkytuje na:
  • projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti v dopravě,
  • projekty z oblasti sociální prevence na primární úrovni,
  • registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  • ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>