Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Potenciál

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Žadatel, příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací.

Výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.
 • Podnikům bude bez ohledu na jejich velikost poskytnuta dotace ve výši 50 %.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
  • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Potenciál

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...