Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

shutterstock_154757501.jpg
Share Button

Dotace na financování výdajů spojených se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. 

Příjem žádostí:

 • Do 30. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
 • Ústav.
 • Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Nadace nebo nadační fond.

Typy podporovaných projektů:

 • Budou podporovány projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity.
 • Dále budou podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.
 • Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.
 • Jedná se zejména o projekty a aktivity, které umožňují a podporují snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Současně budou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty (např. spolupráce se zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, policií aj.).

Forma a výše podpory:

 • Maximální ani minimální výše dotace není stanovena.
 • Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025 a strategickými a koncepčními dokumenty krajů a obcí na jejichž území se projekt realizuje, které se vztahují se k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených lokalit.
 • Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří podle příslušného rejstříku byli zřízeni alespoň jeden rok před podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>