Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Proof – of – concept

Typovým projektem proof of concept bude soubor činností, které zajistí posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití. Východiskem projektů proof of concept je nápad nebo rozpracovaný výzkum. Projekt proof of concept se skládá ze dvou na sebe navazujících kroků. V prvním kroku bude zkoumána proveditelnost výzkumu. V projektu budou podporovány činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry. V případě kladně vyhodnocené studie proveditelnosti bude projekt pokračovat krokem dva a to dotažením výrobku/služby do finálního stádia, tj. zejména činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy. Výsledkem tohoto kroku bude funkční vzorek/prototyp se zvýšenou možností jeho dalšího uplatnění v praxi (např. smlouva s komerčním partnerem, založená spin-off firma nebo přímý prodej prototypu/funkčního vzorku).

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky všech velikostí.
 • Podnikatelská seskupení.
 • Orgány státní správy a samosprávy.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle  Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).
 • Neziskové organizace.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015.

Výše podpory:

 • Dotace bude poskytována do výše 50 %.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Aktivity vedoucí ke komercionalizaci výsledků pomocí aktivit ověření proveditelnosti:
  • činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry,
  • činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/ prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy.

Uznatelné náklady:

 • Studie proveditelnosti, marketingové studie apod.
 • Podpůrné služby pro VaV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Proof-of-concept

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...