Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

shutterstock_151043639.jpg-150x150
Share Button

Tento dotační program má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi s cílem snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci této výzvy jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. října 2017 8:00 hodin do 1. listopadu 2017 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Určený odborný správce PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin.
 • Hrazení a stabilizace strží.
 • Preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích, např. stabilizace a zkapacitnění koryta vodního toku, zabezpečení břehů.
 • Protierozní opatření v povodí malých vodních toků, např. zábrany sesuvu půdy, sanace nátrží a erozních rýh.
 • Výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže (největší zatopená plocha nepřesahuje 2 ha a největší hloubka nepřesahuje 9 m; celkový objem nádrže je dán součtem ovladatelného ochranného prostoru, neovladatelného ochranného prostoru a stálého nadržení; stálé nadržení je nejvýše 10 % celkového objemu).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 35 000 000 Kč.
 • Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % těchto výdajů.
 • Minimální výše výdajů pro stanovení dotace je 100 000 Kč a maximální výše je 5 000 000 Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.
 • Dotaci nelze poskytnout na opravu škod po povodních, výsadbu či obnovu zeleně.
 • Žadatel může v rámci této výzvy podat více Žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>