Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Smart Grids II. (Přenosové sítě)

Program Smart Grids II. (Přenosové sítě) umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky.

Výše podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 500 mil. Kč na jeden projekt. Minimální dotace na projekt činí 1 mil. Kč.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.
 • Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020“ a bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Ekologické studie (včetně energetických auditů).

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Smart grids II. (Přenosové sítě)

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...