Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: CYRRUS ADVISORY

Dotace a zdroje financování pro inovativní firmy

V tomto článku se podíváme na aktuální možnosti dotačního financování inovativních firem – ať už začínajících inovativních firem nebo těch s podnikatelskou historií. Podíváme se rovněž na programy, které bylo možné využít v plánovacím období 2007-2013 a jejich aktuální výhled na příští plánovací období 2014-2020. Existují/ existovaly další alternativní programy podpory, které však byly pro účel článku vyhodnoceny jako irelevantní.

Seed fond

Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků. Z finančního nástroje SEED budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím zárodečný (seed) nebo startovní (startup) kapitál, což budou ve většině případů firmy mladší než 5 let. Z finančního nástroje VENTURE budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím rozvojový (expansion) kapitál, což budou ve většině případů firmy starší než 5 let.

Investice do equity

Fond bude investovat do základního kapitálu cílových společností (MSP), za který obdrží vlastnický podíl v cílové společnosti. Investici je možno uskutečnit v okamžiku založení cílové společnosti nebo později na základě navýšení základního kapitálu cílové společnosti. Investice nesmí být prováděny formou odkupu stávajících podílů v cílových společnostech (MSP), tj. formou náhradního kapitálu (replacement capital) nebo odkupu (buyout) ve smyslu Pokynů.

Fond bude oprávněn poskytovat cílovým společnostem další zdroje v podobě emisního ážia nebo příplatku do vlastního jmění mimo základní kapitál. Emisním ážiem se rozumí rozdíl mezi nominální hodnotou akcií a cenou za kterou jsou tyto akcie získávány investorem, přičemž investor nemá právo na vrácení emisního ážia. Příplatky do vlastního jmění mimo kapitál je dodatečná investice investora do cílové společnosti, která nemá vliv na výši podílu investora v dané společnosti. Část takové investice nad výši ztráty cílové společnosti může být investorovi vrácena.

Investice do quasi-equity

Fond bude oprávněn poskytovat cílovým společnostem podřízené úvěry, jejichž návratnost bude spojena s výkonností cílové společnosti. Podrobné podmínky budou stanoveny obhospodařovatelem. Zejména musí být dodrženy následující požadavky:

 • Úrok a jakákoliv další odměna Fondu za poskytnutí podřízeného úvěru bude
 • spojena s výkonností cílové společnosti;
 • Fondu nebude poskytnuto žádné zajištění na splacení úvěru;
 • Úvěr bude podřízen všem ostatním dluhům cílové společnosti. V případě úpadku cílové společnosti bude moci být pohledávka vyplývající z podřízeného úvěru podle zásad insolvenčního práva v České republice splacena až po uspokojení všech ostatních pohledávek za cílovou společností.

Ostatní investice

Fondu bude umožněno poskytovat cílovým společnostem také další půjčky k financování jejich potřeb za podmínky, že takové půjčky budou potřebné pro udržení nebo zvýšení ziskovosti investice Fondu v cílové společnosti. Dodatečné půjčky budou cílovým společnostem poskytovány na základě rozhodnutí obhospodařovatele Fondu a koinvestorů.

Program EUROSTARS

Program Eurostars je zaměřen na podporu malých a středních podniků podle definice EU, které vedle své výrobní, nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost ve výzkumu a vývoje.

 • Řešitelský subjekt musí mít ve své činností výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10% ročního obratu, nebo nejméně 10% zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem.
 • Financování Eurostars projektů je společně prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj.
 • Program Eurostars a jeho jednotlivé projekty využívají mechanismus programu EUREKA
 • Projekt spočívá ve spolupráci min. 1. partnera (25% podíl) z jiného členského státu Eureka (33 států)
 • Max. podpora 4 mil. Kč, podpora max. 60%
 • Žádost a dokumentace v AJ, podává se v Bruselu prostřednictvím MŠMT

Poslední výzva byla 4.4.2013. Další nebyla dosud naplánovaná, předpokládá se až v roce 2014 (v rámci období 2014-2020) program se bude nazývat EUROSTARS II a podmínky budou změněný minimálně nebo vůbec.

Program ALFA

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí.

Program ALFA je rozdělen do 3 podprogramů:

 1. Progresivní technologie, materiály a systémy
 2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
 3. Udržitelný rozvoj dopravy

Program je koncipován na šestileté období (2011-2016), během něhož by mělo být rozděleno celkem 7,5 mld. Kč. První veřejná soutěž byla vyhlášena 24. března 2010, v pořadí druhá veřejná soutěž byla vyhlášena 20. července 2011. Třetí a poslední veřejná soutěž Programu Alfa byla vyhlášena 6. června 2012.

Příjemci podpory na projekt mohou být samostatné podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i výzkumné organizace, v programu ALFA budou zejména podporovány jejich společné projekty.

V  programu ALFA mohou být podporovány pouze takové projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků dle Rejstříku informací o výsledcích:

 • patent,
 • poloprovoz, ověřená technologie,
 • výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
 • certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem,
 • software.

Míra podpory u malých podniků až 80%, u veřejných výzkumných organizací až 100% z uznatelných nákladů.

Poskytovatel dotace v  programu Alfa – Technologická agentura nepředpokládá, že by v roce 2013 byla vyhlášena 4. veřejná soutěž programu Alfa. V současnosti se přepravuje nový program, který by na program Alfa navazoval.

CzechEkoSystem

je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče. Žadateli účast v projektu umožní získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se významným způsobem zvýšila schopnost žadatelů překonat počáteční problémy při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed capital).

Podpora pro účastníky bude Realizátorem poskytována v režimu de minimis za předpokladu splnění níže uvedených podmínek“. Podpora je poskytována ve výši 80 – 100% způsobilých výdajů projektu.

Na vybraných nákladech (poradenství) se podílí účastník.

 • Podpora de minimis je upravena v čl. 3 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
  15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
 • Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.

Rozsah a objem služeb je závislý na rozvojovém plánu a potřebách účastníka dle schválené žádosti. Způsobilým výdajem jsou náklady na poradenské služby.

 • Poradenské služby – podpora 80%, maximálně však 2 mil. Kč na jednoho účastníka, resp. projekt
 • Služby kouče – podpora 100%, maximálně však 1 mil. Kč na jednoho účastníka a projekt

Celková podpora v rámci projektu činí min. 0,2 mil. Kč a max. 3 mil. Kč na jednoho účastníka.

Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace – v současnosti již uzavřený, který nabízel možnost získat až 60% dotaci na aktivity:

 • Zakládáte nebo rozvíjíte technologické centrum či vnitropodnikové oddělení výzkumu a vývoje? Využijte dotaci z programu Potenciál
 • Plánujete výstavbu nebo rozvoj vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru, sítě business angels nebo centra pro transfer technologií? Využijte dotaci z programu Prosperita
 • Plánujete vytvoření klastrů, pólů excelence nebo technologických platforem, v nichž spolupracují vysoké školy, výzkumné ústavy spolu s podniky? Využijte dotaci z programu Spolupráce
 • Potřebujete získat patent, užitný vzor, průmyslový vzor nebo ochrannou známku nebo jste již vlastníkem těchto náležitostí a rádi byste zavedli výrobu nového inovativního produktu nebo využili zlepšeného výrobního procesu? Využijte dotaci z programu Inovace
 • Vyvíjíte vlastní softwarová řešení nebo vytváříte centrum strategických služeb? Využijte dotaci z programu ICT a strategické služby

K novému PO 2014 – 2020 více zde: http://www.dotacni.info/pripravme-se-na-nove-nazvoslovi-prichazi-op-pik/

Program rozvoje venkova

Možnost začínajícím podnikatelům (mikropodnikům), jak prostřednictvím dotace nastartovat vlastní podnikatelské aktivity a získat prostředky na rozvoj malé firmy. Hlavní podmínkou programu je realizace projektu v obci s méně jak 2 tis. obyvateli. Žadatelé mohou z dotace pokrýt 60 % způsobilých výdajů. Maximální výše příspěvku na jeden projekt je 6 mil. Kč. Více zde: http://www.dotacni.info/zalozte-rozvijejte-mikropodnik-a-podporte-sve-zamery-z-dotace/

V aktuálním plánovacím období se s vyhlášením další výzvy nepočítá. K novému PO 2014 – 2020 více zde: http://www.dotacni.info/program-rozvoje-venkova-2014-2020/.

Pokud máte připraven technologický projekt s ukončeným výzkumem a uvažujete o vstupu investora pro akceleraci podnikání, nabízíme Vám unikátní možnost zapojení finanční skupiny CYRRUS, případně pomoc se získáním finančních prostředků v rámci aktuálních programů podpory.

CYRRUS ADVISORY, a.s. – Provozujeme portál www.dotacni.info a naše pobočky naleznete v Praze, Brně a Bruselu. T: 800 443 300, @: dotazy@cyrrusadvisory.cz.

CzechInvest se stal partnerem projektu Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY

TZ: „Cílem projektu je podpořit v podnikání ženy z Jihomoravského kraje. Bezplatný kurz je provede nástrahami světa byznysu, ukáže jim, kde získat finance, a poradí, jak skloubit rodinu s kariérou.

Do osmiměsíčního komplexního vzdělávacího programu Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY nastoupilo 40 žen z Brna a okolí, které mají dobrý nápad, ale nevědí, jak začít. Pod vedením mentorky mají možnost vypracovat vlastní podnikatelský plán, vybrat nejvhodnější financování svého start-upu a firmu založit. Mezi projekty se sešly plány na výrobu textilních přízí, zážitkovou agenturu nebo například půjčovnu sportovních vozíků. Celý program završí říjnová konference věnovaná nejlepším projektům. Agentura CzechInvest je odborným partnerem akce.“

Zdroj: http://www.czechinvest.org

Hledáme obchodní konzultanty pro kompletní kapitálové zajištění

V rámci skupiny CYRRUS poskytujeme služby v oblasti dotací, investičních pobídek, zvýhodněných úvěrů, kapitálových trhů a dluhového financování, rizikového kapitálu, v souladu s konceptem kompletního kapitálového zajištění. Pro tyto účely hledá CYRRUS ADVISORY nové kolegy do obchodního týmu, výběr zajišťuje externí agentura.

Program rozvoje venkova ČR na rok 2013 má předběžný harmonogram

Převzatá TZ

„V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna. Upozorňujeme žadatele, že se jedná pouze o předběžný harmonogram, který bude teprve schvalován Monitorovacím výborem Programu rozvoje venkova, a proto v něm může dojít k dílčím změnám.

18. kolo:

6.2. – 12.2.2013:

III.4.1   Získávání dovedností, animace a provádění

6.3. – 12.3.2013

I.1.1     Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště

I.1.3.2  Inovace v potravinářství

I.3.1     Další odborné vzdělávání a informační činnost

III.1.1   Diverzifikace činností nezemědělské povahy

IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie

19. kolo:

5.6. – 11.6.2013:

I.1.3.1  Potravináři – pokud bude větší zůstatek

I.1.4     Pozemkové úpravy – pokud bude větší zůstatek

I.3.4     Využívání poradenských služeb

II.2.4    Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1   Realizace projektů spolupráce“

Zdroj: www.eagri.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková

Připravujete projekt a hledáte rady, jak profinancovat Váš záměr z dotace? Tým konzultantů CYRRUS ADVISORY je připraven Vám podat pomocnou ruku.

Dotace z evropských fondů považují české firmy za přínosné

Převzatá TZ

„Většina českých firem (81 %), které v dotačním období 2007–2013 čerpaly podporu ze strukturálních fondů Evropské unie, ji i přes administrativní zátěž hodnotí jako prospěšnou.

Nejčastěji podniky využívaly podpory z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), resp. jeho dílčích programů jako např. ICT a strategické služby, Nemovitosti, Rozvoj, Inovace a Potenciál. Vyplývá to z nezávislého výzkumu provedeného společností eNovation ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Výzkum dále uvádí, že 79 % dotazovaných firem by rádo čerpalo podporu i v novém programovacím období 2014–2020, přičemž 78 % respondentů preferuje čerpání podpory formou dotací. V rámci zvýšení konkurenceschopnosti českých firem je pro podnikatele nejdůležitější podpora výzkumu, vývoje, inovací a moderních výrobních technologií.

Nové programovací období a jeho oblasti podpory budou tématem konference Eurofondy pro podniky 2014+, která se koná 4. října 2012. Vystoupí na ní například ředitel sekce EU fondů ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který je zároveň pověřeným generálním ředitelem agentury CzechInvest, ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová nebo Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.“

Zdroj: www.czechinvest.org

Redakce CYRRUS ADVISORY, Barbora Kostrůnková

Technologicko-energetická platforma

CYRRUS ADVISORY (dále jako „CA“) se podílí na činnosti Technologicko-energetické platformy (dále jako “TEP“), zájmového sdružení právnických osob, jehož cílem je být lídrem ve zpracovávání projektů malého rozsahu zejména v oblasti energetiky a inovací v návaznosti na současné trendy v evropském i celosvětovém měřítku.

TEP má ambici být čitelnou a akceschopnou platformou způsobilou velmi rychle reagovat na aktuální problémy, na společenskou poptávku, subjektem schopným přijímat velmi rychle i ta nejzásadnější rozhodnutí v oblasti energetiky a inovací, zpracovávající projekty týkající se aktuálních a celoevropsky (celosvětově) diskutovaných témat, stejně jako témat, která jsou bezdůvodně opomíjena – má k tomu ty nejlepší předpoklady.

CA je členem Pracovní skupiny pro zajištění financování, v rámci které jsme se mimo jiné podíleli na přípravě žádosti o dotaci podávané do programu Spolupráce – Technologické platformy (Výzva II – prodloužení).

Více o TEP a připravovaných projektech na oficiálním webu www.teplatforma.cz.

Autor: Jiří Fuchs, předseda představenstva CYRRUS ADVISORY

Omezení státní podpory na výrobu solární energie

Velice aktuálním tématem je omezení státní podpory výroby solární energie. Pryč jsou doby, kdy bylo možné získat dokonce investiční dotace na nákup fotovoltaických panelů a nastupuje doba boje proti investorům, kteří kalkulovali s vysokými zisky díky dotovaným výkupním cenám a zeleným bonusům.

Autor: AK Schejbal, redakce CYRRUS ADVISORY

Skupina CYRRUS rozšiřuje své portfolio o oblast grantů a dotací

Fúzí s brněnskou společnosti Borgen concept, s.r.o. a založením společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. rozšiřuje skupina CYRRUS nabídku svých služeb také o oblast grantů a dotací.

Největší mimopražská makléřská společnost CYRRUS, mezi jejíž hlavní aktivity patří především poskytování komplexních služeb na kapitálových trzích pro individuální i korporátní klientelu a servis spojený se správou firemních financí se rozhodla prostřednictvím společnosti Borgen concept, s.r.o., vstoupit mezi subjekty nabízející poradenství na poli grantů a dotací.

Borgen concept je mladá a dynamicky se rozvíjející společnost zaměřující se na rozvoj a správu společností, municipalit a neziskových organizací, provozovatel úspěšného internetového portálu dotacni.info. Svoji činnost zahájila v roce 2010 a od té doby poskytuje komplexní služby v oblasti grantového poradenství, zpracování žádostí o dotace a služby spojené  s implementací plánů a projektových záměrů. Společnost sídlí v Brně a kancelář provozuje také v Bruselu.

Předseda představenstva nově vzniklé CYRRUS ADVISORY, a.s. a jeden ze zakladatelů Borgen concept, s.r.o., Jiří Fuchs ke spojení řekl: „Vítáme vstup silného partnera, který nám umožní nabídnout více služeb našim stávajícím klientům a díky svým kontaktům a postavení se také více zaměřit na zajímavou skupinu začínajících podnikatelů a malých a středních podniků. Našim cílem je také pomoci českým podnikatelům a dalším subjektům více se prosadit v čerpání prostředků z komunitárních programů, kde doposud Česká republika značně pokulhává.“

„S ohledem na předpokládaný trend orientace evropských dotací směrem k vratným půjčkám a garancím a většímu zaměření na MSP, které by se mělo naplno projevit v následujícím programovém období 2014-2020, jsme se rozhodli vstoupit do tohoto odvětví. Přestože granty a dotace stály doposud spíše na okraji našich zájmů, chceme být včas připraveni na nové možnosti, které se budou otevírat“ říká ředitel pražské pobočky společnosti CYRRUS, a.s. a místopředseda představenstva CYRRUS ADVISORY, a.s., Jan Procházka.

„Rozšíření skupiny CYRRUS do této zajímavé branže je s ohledem na vývoj jednání o budoucnosti evropských programů logickým krokem, díky kterému budeme moci našim klientům nabídnout ještě širší škálu finančních služeb. Zároveň tím přispějeme k dalšímu posilování skupiny“, doplňuje předseda představenstva společnosti CYRRUS, a.s. Martin Kozumplík.

Stránky ve výstavbě – CYRRUS ADVISORY, a.s.

Na stránkách www.dotacni.info aktuálně probíhají technické úpravy na základě změny provozovatele. Od 3.10. bude systém provozován sesterskou společností CYRRUS ADVISORY, a.s.

Děkujeme za pochopení.