Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na děti a mládež

MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I.

baby-3362974__340

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života v regionu MAS, na předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Realizací projektů se tedy předpokládá pozitivní dopad zejména pro rodiny s dětmi.

Výzva MAS Podještědí – Sociální začleňování

office-170639__340

Dotace na podporu sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ opatření II.

shutterstock_155208767.jpg

Tento program slouží k udržení mladých lidí a osob v produktivním věku v této oblasti a proto je  nutné pro ně zajistit jak dostatečně uspokojivé podmínky na trhu práce , tak nabídku kvalitních aktivit pro jejich děti, včetně časově a územně dostatečné nabídky příměstských táborů v době školních prázdnin, které zpravidla bývají i obdobím „bez kroužků“. Tyto aktivity je přitom nutné zpřístupnit všem příjmovým skupinám obyvatelstva tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálních rozdílů a vytváření podmínek pro sociální vyloučení.

MAS Říčansko – Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti

shutterstock_154904891.jpg

Na území MAS Říčanska dochází k vysokému růstu tzv. „pražské“ migrace mladých rodin. Přiliv obyvatel do území však není doprovázen odpovídajícími službami, zejména pokud jde o zajištění péče o děti. Problematické jsou nízké kapacity základních a mateřských škol. Soukromé školky jsou pro řadu rodičů finančně nedostupné, je potřeba zajistit inovativní formy péče o děti, podpořit zakládání dětských skupin, vzdělávání pečujících osob, aby se rodiče mohly věnovat i profesnímu životu. K řešení  situace bude napomáhat tento dotační program.

Plzeňský kraj – Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež na venkově v roce 2017

shutterstock_155208767.jpg

Účelem dotačního programu je podpora táborů (mimo příměstských táborů) pro děti a mládež v délce minimálně 7 kalendářních dní realizovaných ve venkovských oblastech Plzeňského kraje (tj. mimo území města Plzně).

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v Plzeňském kraji

112916848

Cílem programu je: a) podpora a rozvoj volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji, b) prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit podpořit všestranný pozitivní osobnostní rozvoj dětí a mládeže, c) rozšířit vznik nových a podpořit provoz stávajících Klubů otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v organizacích pracujících s dětmi a mládeží.

Liberecký kraj – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

shutterstock_154904891.jpg

Dotace je určena pro žadatele z Libereckého kraje s dlouhodobou, pravidelnou a systematickou činností s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících oborech (ne jednorázové aktivity). Celkový objem finančních prostředků je 400 000 Kč.

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti v Jihomoravském kraji

shutterstock_112832212.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu alternativních a inovativních forem péče o předškolní děti.

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020

branka

Dlouhodobá podpora mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj.

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg

Cílem grantového programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi v tomto kraji. Podpora bude poskytnuta formou grantu na rekonstrukci objektů typu brownfield a jejich následné využití k rozšíření či zachování občanské vybavenosti obce, případně jako startovací byty pro mladé.